Fundamentalne kwestie budowy spójności społeczno-ekonomicznej i gospodarki innowacyjnej w Polsce

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2009-12
Autorzy
Woźniak, Michał Gabriel
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Autor opracowania ujmuje spójność społeczno-ekonomiczną jako proces harmonizowania rozwoju wszystkich sfer bytu ludzkiego. Holistyczne ujęcie spójności społeczno-ekonomicznej jest warunkiem koniecznym poprawnej identyfikacji fundamentalnych jej determinant. Są one związane ze strukturą kapitału ludzkiego, społecznego i ładu instytucjonalnego. Wzajemne sprzężenia tych determinant spójności społeczno-ekonomicznej sprawiają, że strategie rozwojowe umożliwiające harmonizowanie efektywności ekonomicznej i sprawiedliwych nierówności mogą powstawać w środowisku rynków wspomaganych centralną koordynacją strategiczną. Aby sprostać wyzwaniom konkurencyjnym współczesności, musi być ona zorientowana na oprzyrządowanie rynków instytucjami ukierunkowanymi na usuwanie paradoksów rozwoju kapitału ludzkiego i źródeł deprecjacji kapitału społecznego oraz modernizację refleksyjną kapitału ludzkiego.
The author of the paper takes socio-economic cohesion as a process of harmonizing development in all spheres of human being. Holistic approach to socio-economic cohesion constitutes the necessary condition for correct identification of its basic determinants. They are connected with structure of human capital, social capital and institutional order. Interrelations between these determinants of socio-economic cohesion make it possible that the development strategies that enable to harmonize economic efficiency and fair inequalities, can be created within the environment of markets supported by central strategic coordination. To meet modern competitive challenges it must be directed at supporting markets with institutions directed at elimination of paradoxes of human capital development and sources of depreciation of social capital as well as at reflective modernization of human capital.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 15 (2009), s. 7-27