Rozwiązania prawne w obszarze podtrzymywania i wzmacniania więzi z rodziną w kontekście osadzonych długoterminowych a godność i podmiotowość jednostki

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2024-03
Autorzy
Badowska-Hodyr, Monika
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Sytuacja długoletniego uwięzienia jest obszarem wymagającym intensywnych eksploracji. Szczególnym dopełnieniem tej problematyki są stosowne regulacje prawne, które stanowią o wyjątkowości konkretnego, optymalnego modelu postępowania penitencjarnego w kontekście kary długoterminowej. Znaczącym wsparciem procesu zmiany, korekty, rewaloryzacji będzie tutaj rodzina, bowiem zabezpiecza kompleksowe i spójne działania budujące przyszłość jednostki z perspektywy procesu inkluzji społecznej.
The situation of long-term imprisonment is an area requiring intensive exploration. A special complement to this issue are the relevant legal regulations, which determine the uniqueness of a specific, optimal model of penitentiary proceedings in the context of a long-term penalty. The family will provide significant support for the process of change, correction and revaluation, as it ensures comprehensive and coherent activities that build the future of the individual from the perspective of the social inclusion process.
Opis
Słowa kluczowe
kara długoterminowa , więź z rodziną , godność , podmiotowość , sens życia , long-term punishment , bond with family , dignity , communication with the voters
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 1(22)/2024, s. 20-32