Wykluczenie społeczne i ubóstwo w województwie podkarpackim

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Wilk, Sławomir
Pokrzywa, Magdalena
Malicki, Krzysztof
Kuta-Pałach, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski
Abstrakt
Opracowanie składa się z trzech głównych części. Pierwsza ma charakter pojęciowo-koncepcyjny i metodologiczny. Zaprezentowano w niej główne pojęcia, problematykę, procedury i narzędzia badawcze, zmienne i ich operacjonalizację. Druga – najobszerniejsza – zawiera główne wyniki badań empirycznych prowadzonych w sześciu wybranych do badań powiatach, po dwa ze względu na ich społeczno-gospodarczą specyfikę (rolnicze, przemysłowe i turystyczne). Są w niej zaprezentowane wyniki badań w postaci wywiadów z kwestionariuszem, wywiadów swobodnych z osobami szczególnie zagrożonymi wykluczeniem społecznym według wskazań gminnych i miejskich ośrodków pomocy społecznej. Wprawdzie wybrana do badań zbiorowość nie jest próbą reprezentacyjną w sensie statystycznym (zarówno ze względu na jej liczebność, jak i sposób doboru), ale raczej próbą w sensie typologicznym. Dobór był bowiem celowy: 300 kobiet i mężczyzn przebadano za pomocą kwestionariusza wywiadu (po 100 na typ powiatu), a także z 96 osobami przeprowadzono indywidualne wywiady pogłębione. Wyników nie można zatem wykorzystać do bardziej zaawansowanych korelacji statystycznych poza pokazaniem dominujących tendencji.
Opis
Słowa kluczowe
wykluczenie społeczne , ubóstwo , bieda , województwo podkarpackie
Cytowanie
Wykluczenie społeczne i ubóstwo w województwie podkarpackim M Kuta-Pałach, K Malicki, M Pokrzywa, S Wilk - Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, 2011