Tożsamość narodowa ukraińskich studentów studiujących w południowo-wschodniej Polsce

Abstrakt
Tematem dysertacji naukowej jest tożsamość narodowa studentów z Ukrainy uczących się w południowo-wschodniej Polsce, która została ujęta w perspektywie socjologicznej i społeczno-historycznej - jako zjawisko dynamiczne, zmieniające się, w podejściu konstruktywistycznym. Na specyfikę jej kształtowania wpływają różne elementy, jak wydarzenia historyczne, uwarunkowania polityczne, dziedzictwo kulturowe, położenie geograficzne, religia, język, tradycja, media, rodzina, czy grupy społeczne. W przypadku młodych Ukraińców proces kształtowania jedności narodowej ciągle trwa, a współcześnie mówi się o wspólnocie czy budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, które znajduje się „na zakręcie” geopolitycznych przemian, w obliczu wojny. Jeszcze rok temu podział na zachodnią i wschodnią Ukrainę wydawał się być trwały i uwarunkowany historycznie. Teraz jesteśmy świadkami odkrywania na nowo ukraińskiej tożsamości, zwłaszcza młodego pokolenia Ukraińców, która ciągle się kształtuje, ulegając przemianom zarówno pod wpływem czynników zewnętrznych jak i wewnętrznych. Jest ona zróżnicowana, nie tylko pod względem świadomości narodowej, ale też kulturowej. W pracy uwzględniono analizę materiałów zastanych oraz wyniki badań własnych. Przedstawione zostały dzieje społeczno-historyczne narodu ukraińskiego w procesie kształtowania się świadomości narodu ukraińskiego. To pytania o pozytywne i negatywne cechy etosu młodych w kontekście tożsamości narodowej, o możliwość uniwersalistycznego podejścia i myślenia o kwestiach narodowych wobec przeszłości i przyszłości.
The subject of the scientific dissertation is the national identity of students from Ukraine studying in south-eastern Poland, which has been presented in a sociological and socio-historical perspective - as a dynamic, changing phenomenon, in a constructivist approach. The specificity of its formation is influenced by various elements, such as historical events, political conditions, cultural heritage, geographical location, religion, language, tradition, media, family or social groups. In the case of young Ukrainians, the process of shaping national unity is still ongoing, and nowadays there is talk of a community or building a civil society that is "on the cusp" of geopolitical changes in the face of war. Just a year ago, the division into western and eastern Ukraine seemed to be permanent and historically conditioned. Now we are witnessing a rediscovery of the Ukrainian identity, especially of the young generation of Ukrainians, which is constantly evolving, changing both under the influence of external and internal factors. It is diverse, not only in terms of national awareness, but also cultural. The work includes the analysis of existing materials and the results of own research. The socio-historical history of the Ukrainian nation in the process of shaping the consciousness of the Ukrainian nation was presented. These are questions about the positive and negative features of the ethos of young people in the context of national identity, about the possibility of a universalist approach and thinking about national issues in relation to the past and the future.
Opis
Promotor: prof. dr hab. Serhiy Troyan - 525 s.
Słowa kluczowe
tożsamość , studenci , naród , identyfikacja , Ukraina , identity , students , nation , identification , Ukraine
Cytowanie