The Significance of Information and Communication Technologies in the Development of the Strategic Advantage of SMEs in South-Eastern Poland

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Wierzbiński, Bogdan
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Gaining strategic advantage by SMEs is strongly associated with their absorption capacity of information technology by the entities. It is associated with activities such as exchange of resources, i.e. information, and building the system supporting the management process, which provides the capacity to quickly respond to emerging changes in the environment of the organisation. The article analyses the collected material in the context of the thesis concerning the importance of SMEs’ skills and their ability to use ICT to build IT platforms in the process of developing strategic advantage in a competitive market. This study is based on resource based theory (RBT) approach related to the concept of characteristics of the endo- and exogenous determinants of development, while focusing on the resources of organisation. This process has been carried out to allow for the identification of the ability to create strategic advantage for SMEs. This is contingent on raising the efficiency of information processes in the organisation (the construction of a suitable IT platform for information exchange) and to adapt to changes in the competitive environment. Such involvement increases the potential of a company in terms of adaptability and innovation, which also allows to achieve strategic advantage. Proper management of these components in the enterprise helps to gain advantage primarily in terms of innovation, but also in the field of reputation, structure and architecture of the company or of all the elements that create additional values, which hare a source of competitive advantage. SMEs that are characterised by insufficient engagement in the It absorption approach tend to lack a coherent development strategy and fail to use information and communication technologies (ICT) in building a strategic advantage.
Uzyskanie przewagi strategicznej przez przedsiębiorstwa MSP jest w dużej mierze związane z posiadanymi zdolnościami absorpcji technologii informacyjnej przez podmioty. Jest to związane z takimi aktywnościami jak wymiana zasobów takich jak informacje oraz poprzez budowę systemu wspierającego proces gospodarowania, dający możliwość szybkiej reakcji na powstające w otoczeniu organizacji zmiany. W artykule poddano analizie zebrany materiał badaczy w kontekście postawionej tezy o znaczeniu dla przedsiębiorstw sfery MSP zdolności i umiejętności wykorzystania ICT do budowy platformy IT w kontekście budowy przewagi strategicznej na konkurencyjnym rynku przedsiębiorstw. W opracowaniu wykorzystano podejście zasobowe związane z koncepcją charakterystyki endo- oraz egzogennych uwarunkowań rozwoju, skupiające się na zasobach organizacji oraz pozwalające ocenić aktywność organizacji w jej otoczeniu. Proces ten został przeprowadzony, by możliwa była identyfikacja zdolności tworzenia przewagi strategicznej przedsiębiorstw MSP. Jest to uwarunkowane podnoszeniem sprawności procesów informacyjnych w organizacji (budowę odpowiedniej platformy informatycznej wymiany informacji) oraz dostosowywania się do zmian konkurencyjnego otoczenia. Takie zaangażowanie zwiększa możliwość przedsiębiorstwa w zakresie adaptacyjności i innowacyjności, co pozwala także osiągnąć przewagę strategiczną. Firmy sektora MSP, które charakteryzują się niewystarczającym zaangażowaniem w podejściu do absorpcji IT charakteryzują się brakiem spójnej strategii rozwoju oraz wykorzystania informacyjnej oraz komunikacyjnej technologii (ICT) w budowaniu przewag strategicznych.
Opis
Słowa kluczowe
strategical advantage , IT rsources , SME , przewaga strategiczna , zasoby IT , MSP
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 45(1)/2016, s. 224-236