Bezpieczeństwo finansowe miast wojewódzkich

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2014
Autorzy
Dolewka, Zofia
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Miasta wojewódzkie stanowią istotny element systemu samorządu terytorialnego w Polsce. Dysponują one ogromnym majątkiem i finansami publicznymi, co nakazuje ich efektywne wykorzystanie w interesie mieszkańców wspólnoty miejskiej. Przedmiotem i celem artykułu jest próba oceny poziomu bezpieczeństwa finansowego, rozumianego jako korzystny stan kondycji finansowej badanych miast. Problem ten jest bardzo istotny, ponieważ miasta są coraz bardziej zadłużone, co stanowi realne zagrożenie dla wykorzystania nowych środków unijnych. W badaniu zastosowano metody analizy opisowej, porównawczej oraz proste metody analizy statystycznej. Z badania wyłania się zróżnicowany obraz sytuacji finansowej miast wojewódzkich. Realizacja inwestycji infrastrukturalnych wymaga relatywnie dużych nakładów finansowych i prowadzi do wzrostu zadłużenia, nawet nadmiernego. Wobec zmiany zasad i kryteriów oceny w stosunku do jednostek samorządu terytorialnego, kategoria nadwyżki operacyjnej stanowi kluczowy parametr oceny bezpieczeństwa finansowego i wyznacza granicę możliwości inwestycyjnych bądź spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Dla rzetelnej oceny stanu bezpieczeństwa finansowego jednostek sektora samorządowego potrzebna jest rzetelna i pełna informacja dotycząca nie tylko danych budżetowych, ale pozostałego zadłużenia, w tym jego struktury.
Provincial cities are an essential element of the system of local government in Poland. They administer huge assets and public finances, which dictates their efficient use in the interests of the inhabitants of the community. The subject and purpose of the article is an attempt to assess the level of financial security, understood as a beneficial state of financial health of cities. This problem is very important, because cities are increasingly indebted, which represents a real threat to the use of new EU measures. In a study of the methods of analysis used the descriptive, comparative and simple methods of statistical analysis. From the study of emerging diversified picture of the financial situation of the provincial cities. Implementation of infrastructure investment requires relatively large financial expenditures and leads to an increase in debt, even excessive. To change the rules and criteria for the evaluation of the relative to units of local government, the category operating surplus is a key parameter for the evaluation of financial security and cross-border investment opportunities or the repayment of earlier commitments. For a fair assessment of the State of the financial security of self-government sector entities need a reliable and full information concerning not only budgetary data, but the remaining debt, including its structure.
Opis
Słowa kluczowe
dług komunalny , nadwyżka operacyjna , bezpieczeństwo finansowe , miasta wojewódzkie , municipal debt , operating surplus , financial security , provincial city
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 40(4)/2014, s. 31–41