Kilka uwag na temat prawa do odmowy zeznań

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Mozgawa-Saj, Marta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Przedmiotem niniejszego opracowania jest problematyka związana z prawem świadka do odmowy zeznań w prawie rzymskim oraz zestawienie tej instytucji z obowiązującymi uregulowaniami karnoprocesowymi, tj. art. 182, 183 i 185 k.p.k. Zwrócono uwagę na to, jakie kryteria decydują o możliwości skorzystania z prawa odmowy zeznań oraz komu ono przysługuje. W kontekście obowiązującego Kodeksu postępowania karnego wskazano także na skutki odmowy zeznań przez świadka. W artykule podjęto próbę wykazania, że prawo do odmowy zeznań ma swoją genezę w prawie rzymskim.
The subject of this study is the issue of the witness's right to refuse to testify in Roman law and the listing of this institution with the applicable criminal procedural regulations, i.e. art. 182, 183 and 185 k.p.k. Attention was drawn to the criteria which decide about the possibility of using the right to refuse to testify and who is entitled to it. In the context of the current Code of Criminal Procedure, the effects of the witness's refusal to testify were also indicated. The article attempts to show that the right to refuse to testify has its origin in Roman law.
Opis
Słowa kluczowe
prawo rzymskie , prawa świadka , prawo do odmowy zeznań , Roman law , witness’s law , the right to refuse to testify
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 24/2019, s. 103–111