Jakość kapitału ludzkiego jako jeden z endogenicznych czynników rozwoju regionu na przykładzie województwa lubuskiego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Lubimow-Burzyńska, Iwona
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
We współczesnej gospodarce następuje wzrost znaczenia gospodarki opartej na wiedzy, gdzie mniejsze znaczenie ma sfera produkcji dóbr, a większe wytwarzanie oraz przetwarzanie danych i informacji oraz zarządzanie nimi. Doprowadza to do stałego powiększania się znaczenia kapitału ludzkiego w gospodarce. Przez wielu badaczy kapitał ludzki jest określany jako priorytetowy czynnik endogeniczny rozwoju regionu. Pomiędzy poszczególnymi województwami w Polsce występują znaczące różnice w poziomie rozwoju regionalnego, a kluczowym czynnikiem kształtującym ten poziom jest kapitał ludzki, co w bezpośredni sposób związane jest z rozwojem gospodarki opartej na wiedzy i kreowaniem procesów innowacyjnych. W badaniach nad kapitałem ludzkim zdecydowanie największy nacisk kładzie się na analizy struktur demograficznych oraz ocenę poziomu edukacji i jakości wykształcenia. Do kolejnych elementów wpływających na rozwój oraz jakość kapitału ludzkiego zalicza się ponadto rozwój nauki, który z kolei wpływa na budowę przewag konkurencyjnych regionów i wzrost innowacyjności w gospodarce lokalnej. Analizy dotyczą też wskaźników, którymi można ocenić stan zdrowia ludności i poziom dobrobytu. W artykule dokonano próby oceny jakości kapitału ludzkiego w oparciu o wyżej wymienione elementy.
In the modern economy there is an increase of the meaning of the economy based on the knowledge, where the area of goods production is of less importance while the area of data and information processing as well as managing them is more significant. It leads to a constant increase of the importance of human capital in economy. Many researchers describe human capital as a priority endogenous factor in the development of the region. There are vital differences between various voivodeships in Poland, considering their level of regional development and a key factor shaping this level is human capital, what is directly connected with the development of economy based on knowledge and innovative processes creation. In researches on human capital, the biggest emphasis is definitely placed on the analysis of demographic structures as well as the level of education and its quality. The next element influencing the development and quality of human capital is the development of science, which influences building the advantages of the competing regions and the increase of innovation in the local economy. The analyses also concern the indicators which can be used to assess the health condition of the population and its level of welfare. The article presents an attempt to assess the quality of human capital based on the above mentioned elements.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 28 (2012), s. 200–209