Z problematyki niejawności niektórych czynności dowodowych przeprowadzanych na rozprawie głównej w sprawach karnych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Sowiński, Piotr Krzysztof
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Przedmiotem publikacji jest uchylenie jawności rozprawy w związku z koniecznością przeprowadzenia na niej niektórych czynności dowodowych. Omówiono znaczenie zasady jawności dla sprawiedliwego i rzetelnego procedowania w sprawie karnej, a także wskazano na argumenty przemawiające za podjęciem jednostkowej decyzji o utajnieniu rozprawy lub jej części z powołaniem się m.in. na interes stron, tajemnicę lub obawę ujawnienia informacji hańbiących. Przedmiotem analizy są zagadnienia zawarte w polskim Kodeksie postępowania karnego, jak również w ustawie o świadku koronnym.
Annulment of the hearing connected with necessity of conducting evidence activities during it is the subject of this article. The importance of principle of open proceedings for the rightful and reliable proceeding in criminal case was discussed. The arguments of taking individual decision about making the trial or its parts confidential related to interests of the parties, mystery or fear of disclosure of shameful information were showed. The subject of analysis are the issues included in the Polish Code of Criminal Procedure as well as these in the Act on the Crown Witness.
Opis
Słowa kluczowe
jawność , rozprawa , niejawność rozprawy sądowej , tajemnica , zawód , informacje niejawne , świadek , świadek koronny , przesłuchanie , openness , trial , confidentiality of a court hearing , mystery , profession , classified information , witness , a crown witness , hearing
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 24/2019, s. 179–192