The influence of the Ukrainian and Polish population’s cultural activity on their economic development

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Dyndar, Anton
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Creative sector is considered to be an impetus for the progress and, at the same time, an indicator of the potential of national economic development. The problem of determining the character of the creative economy influence both on performance results of individual business entities and on economic development rates of countries on the whole is of current importance. The purpose of this paper is to show a relation between cultural activity of population and development of national economy on the basis of the comparative analysis of statistical indices of Ukraine and Poland. The six dimensions model of national culture by Professor Geert Hofstede, Gert Jan Hofstede, Michael Minkov was used for determination position of the Ukrainian culture on the way of transformations of state planned economy. The Ukrainian and Polish population’s cultural activity features were defined and linked to the GDP dynamics. Calculations of correlation coefficients allow to rather accurately predict a degree of cultural dependence on economic results of a country. Results of the comparative analysis were presented by formulas for each of the analyzed countries. Article carries out the comparative analysis of the spending patterns of EU, Poland and Ukraine and defines the character and structural dynamics of the culture expenses.
Sektor kreatywny postrzegany jest jako akcelerator postępu, a jednocześnie wskaźnik potencjału rozwoju gospodarczego. Problem określenia charakteru oddziaływania gospodarki kreatywnej zarówno na wyniki działalności indywidualnych podmiotów gospodarczych, jak i tempo rozwoju gospodarczego państw jako całości ma obecnie zasadnicze znaczenie. Celem opracowania jest ukazanie relacji pomiędzy aktywnością kulturową mieszkańców a rozwojem gospodarki narodowej w oparciu o analizę porównawczą statystycznych wskaźników dla Ukrainy i Polski. Sześciowymiarowy model kultury narodowej autorstwa Geerta Hofstede, Gerta Jana Hofstede i Michaela Minkova został wykorzystany dla określenia miejsca ukraińskiej kultury na ścieżce transformacji gospodarki centralnie planowanej. Zdefiniowano specyfikę aktywności kulturowej ludności Ukrainy i Polski oraz odniesiono ją do dynamiki PKB. Obliczenia wskaźników korelacji pozwalają dość dokładnie oszacować zależności między poziomem kultury i wynikami gospodarczymi kraju. Wyniki analizy porównawczej zostały zaprezentowane z wykorzystaniem formuł opracowanych dla każdego z analizowanych państw. W artykule przedstawiono ponadto analizę porównawczą wzorców wydatków w UE, Polsce i Ukrainie oraz określono charakter i dynamikę struktury wydatków na kulturę.
Opis
Słowa kluczowe
creative economy , cultural activity , cultural determinants , cultural events attendance , gospodarka kreatywna , aktywność kulturowa , kulturowe determinanty , uczestnictwo w wydarzeniach kulturowych
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 52(4)/2017, s. 326–338