Mentalność ekonomiczna jako czynnik prorozwojowy

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2006-06
Autorzy
Cierniak-Szóstak, Ewa
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Historia niejednokrotnie pokazała, że ​​ostatecznie toczą się bitwy o nowoczesność w świadomości i umysłach ludzi. „Rewolucja kapitalistyczna wymaga rewolucji kapitalistycznej w sferze mentalności”. Diagnoza, wyjaśnienie i prognoza ekonomiczna zjawiska lub procesy powinny badać matrycę kulturową lub kontekst, w którym działają te procesy gospodarcze. Z tego właśnie powodu czynniki pozaekonomiczne były ostatnio częściej uwzględniane w interpretacjach przemian gospodarczych w Polska. Kultura, świadomość i mentalność były postrzegane jako ważny czynnik w rozwoju gospodarczym. Czy rozwój to stan umysłu? Artykuł dotyczy relacji między mentalnymi czynniki i rozwój gospodarczy. Kluczowym pojęciem jest pojęcie „mentalności ekonomicznej”. Mentalność ekonomiczna odnosi się do tego, jak ludzie i grupy społeczne postrzegają, oceniają i pomyśl o ekonomii. Tworzą ją osobiste doświadczenia ekonomiczne oraz socjalizacja dzieciństwa jako proces przekazywania norm, reguł i wartości kultury. Nauki społeczne starają się zidentyfikować amalgamat wartości kulturowych stymulujących rozwój gospodarczy; ponadto – próbują konceptualizować idealny typ kultury.
History has shown more than once that the battles for modernity are ultimately fought within consciousness and minds of people. “Capitalist revolution requires capitalist revolution in the sphere of mentality”. Diagnosis, explanation and prediction of economic phenomena or processes should explore the cultural matrix or context whithin these economic processes operate. For that very reason, noneconomic factors have recently been more often taken into consideration in the interpretations of economic transformations in Poland. Culture, consciousness and mentality have been perceived as an important factor in the economic development. Is development a state of mind? The paper deals with the relationship between mental factors and economic development. The key concept is the concept of “economic mentality”.Economic mentality refers to how people and social groups perceive, evaluate and think about economics. It is created by personal economic experiences and by the childhood socialization as the process of transmission of norms, rules and values of culture. Social sciences try to identify the amalgam of cultural values stimulating economic development; furthermore – they try to conceptualize ideal type of culture.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 8 (2006), s. 197-207