Paradygmaty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie (wybrane aspekty)

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Mazurkiewicz, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Wśród wyzwań, jakie pojawiają się przed przedsiębiorstwami ery wiedzy wymienić należy przede wszystkim różnorodność, złożoność i zmienność otoczenia. Sprawne działanie w takich warunkach wymaga wdrożenia nowych rozwiązań w wielu obszarach funkcjonowania przedsiębiorstw. Znane i skuteczne dotychczas sposoby działania nie zapewniają współcześnie podmiotom gospodarczym powodzenia. Zmianom w otoczeniu towarzyszą zmiany związane z zarządzaniem przedsiębiorstwami. Modyfikacji ulegają kluczowe wartości. Wzrasta rola czynników niematerialnych, co związane jest z koniecznością odmiennego od dotychczasowego podejścia do zarządzania ludźmi. Coraz większe wymagania klientów związane są ze wzrostem roli kreatywności w przedsiębiorstwach. Podstawą działania staje się informacja, której wykorzystanie umożliwia technologia informacyjna. Powszechność sieci i wirtualizacja działalności implikują konieczność wdrożenia nowych rozwiązań organizacyjnych.
Among challenges, which Knowledge Era enterprises arise, we should specify environment diversity, complexity and fluidity, most of all. Effectiveness in such conditions requires inculcation of new resolutions in many areas of enterprises’ working. Until now noted and effective modus operandi has not assured prosperity to economic subjects. Changes in environment mean enterprises’ management changes. Core values are subject to modification. The increasing role of intangible assets is connected with necessity of variant approach to human resources management. The increasing customers’ expectations are connected with creativity growth. The activity basis has been information. Its using is enabled by IT. The network’s commonness and activity virtualization implicate the need of new organizational forms implementation.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 19 (2011), s. 408–418