Błędy językowe w kontekście kulturowym wśród uczących się języka polskiego jako obcego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-12
Autorzy
Myśliwiec, Iwona
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W niniejszym artykule przedstawiono najpopularniejsze błędy językowe w kontekście kulturowym popełniane przez uczących się języka polskiego jako obcego. Analiza została przeprowadzona na podstawie trzech grup językowych: osoby posługujące się językiem wietnamskim lub chińskim; osoby anglojęzyczne (Włosi, Hiszpanie, Turcy i inni); osoby słowiańskojęzyczne (Ukraińcy, Rosjanie, Białorusini, Kazachowie). Błędy zostały rozpatrzone na podstawie trzech wyznaczników: gramatycznego, leksykalnego i fonetycznego.
This article presents the most common language mistakes in a cultural context made by learners of Polish as a foreign language. The analysis was carried out on the basis of three language groups: individuals who speak Vietnamese or Chinese; English speaking individuals (Italians, Spaniards, Turks and others); Slavic speakers (Ukrainians, Russians, Belarusians, Kazakhs). Errors were examined on the basis of three determinants: semantic, syntactic and phonetic.
Opis
Słowa kluczowe
język polski jako obcy , interferencja , transfer językowy , nauczanie w kontekście kulturowym , Polish as a foreign language , interference , language transfer , teaching in a cultural context
Cytowanie
Dydaktyka Polonistyczna, nr 9(18)2023, s. 65-74