What will be the possible impact of sharing platforms on the labour market?

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Figiel, Adam
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The creation and usage of digital platforms is not only increasing in the private sector but also in the public one. There is much contention about the impact of digitalization on employment, social structures, public policies, as well as on entrepreneurial initiative and business. Although some early reviews opposed the imposition of heavy regulation on the platform economy, these days some jurisdictions take a more interventionist approach to stem the tide of digitalization which appears to thrive in legal vacuum giving rise to unequal competition. The findings suggest that platforms exert much influence on the employment structures, giving rise to cohorts of precariat and gig workers, resulting in unequal distribution of wealth. In this work the author concentrates on the revolutionary impact of sharing platforms on society, labour market and its structure, as well as legal norms that call for comprehensive revision in order to maintain welfare in the changing environment. As this paper remains fairly conceptual, the author attempts at an indication of major trends which are likely to emerge in society, and a contest of the idea of unharnessed development of sharing platforms.
Tworzenie i wykorzystanie platform cyfrowych wykazuje tendencję wzrostową nie tylko w sektorze prywatnym, ale także publicznym. W literaturze przedmiotu można napotkać ożywioną dyskusję dotyczącą wpływu cyfryzacji na zatrudnienie, struktury społeczne, zarządzanie sektorem publicznym, a także na inicjatywy przedsiębiorcze i biznes. Chociaż niektóre wczesne przeglądy sprzeciwiły się narzuceniu surowych regulacji dla gospodarki platformowej, obecnie niektóre jurysdykcje przyjmują bardziej interwencjonistyczne podejście, chcąc powstrzymać falę cyfryzacji, która wydaje się kwitnąć w próżni prawnej, wywołując nieuczciwą konkurencję. Dotychczasowe badania sugerują, że platformy wywierają duży wpływ na strukturę zatrudnienia, co powoduje powstawanie rzesz pracowników tymczasowych tworzących prekariat, czego konsekwencją jest nierówny podział bogactwa w społeczeństwie. W niniejszym opracowaniu autor koncentruje się na rewolucyjnym wpływie cyfrowych platform na społeczeństwo, rynek pracy i jego strukturę, a także porusza tematykę unormowań prawnych, które wymagają kompleksowej rewizji w celu utrzymania dobrobytu w zmieniającym się otoczeniu. Niniejszy artykuł ma charakter koncepcyjny – autor próbuje wskazać główne trendy, które prawdopodobnie pojawią się w społeczeństwie jako efekt rewolucji informacyjnej i towarzyszącemu jej rozwojowi przemysłu 4.0 oraz kwestionuje ideę nieograniczonego rozwoju ekonomii współdzielenia opartej o platformy cyfrowe.
Opis
Słowa kluczowe
industry 4.0 , platform economy , sharing platforms , gig workers , przemysł 4.0 , gospodarka platformowa , gospodarka współdzielenia , praca czasowa , prekariat
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 62(2)/2020, s. 174–182