Sytuacja w Afganistanie w latach 2021–2023 po wycofaniu międzynarodowej koalicji antyterrorystycznej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-12
Autorzy
Machniak, Arkadiusz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Po wycofaniu się międzynarodowej koalicji antyterrorystycznej w 2021 r. z Afganistanu sytuacja w tym kraju budzi poważny niepokój. Afgańczycy sceptycznie oceniają możliwość zaprowadzenia przez talibów porządku w wymiarze wewnętrznym oraz nawiązania pozytywnych stosunków ze społecznością międzynarodową. Zamrożenie przez USA aktywów Afganistanu i zawieszenie pomocy międzynarodowej skutkowało stopniowym pogarszaniem się sytuacji gospodarczej tego państwa. Początkowo talibowie nieudolnie próbowali połączyć oczekiwania swoich radykalnych przywódców z uzyskaniem poparcia ze strony globalnych mocarstw, licząc na ich pomoc finansową. W rzeczywistości można obserwować stopniowe ograniczanie w tym kraju praw i wolności obywatelskich oraz stosowanie represji wobec przeciwników politycznych. Jednoznacznie świadczy to o tym, iż pomimo wcześniejszych fikcyjnych gestów wobec opinii światowej talibowie nie dokonali istotnej zmiany kursu. Potwierdzają się obawy obrońców praw człowieka i ekspertów, że taka polityka uniemożliwi ustabilizowanie sytuacji w Afganistanie.
Following the withdrawal of the international counter-terrorist coalition from Afghanistan in 2021, the situation in the country is of grave concern. Afghans are skeptical about the Taliban's ability to bring internal order and establish positive relations with the international community. The US freezing Afghanistan's assets and suspending international aid resulted in a gradual deterioration of the country's economic situation. Initially, the Taliban unsuccessfully and ineptly tried to combine the expectations of their radical leaders with gaining support from global powers, hoping for financial help. In fact, one can currently observe a gradual reduction of civil rights and freedoms and the use of repression against political opponents. This clearly shows that, despite earlier fictitious gestures towards world opinion, the Taliban did not make a significant change of course. This confirms the fears of human rights defenders and experts that such a policy will significantly undermine the stabilization of the situation in Afghanistan.
Opis
Słowa kluczowe
Afganistan , terroryzm , bezpieczeństwo , talibowie , Afghanistan , terrorism , security , Taliban
Cytowanie
UR Journal of Humanities and Social Sciences nr 4(29)/2023, s. 165-180