Статистическое исследование эффективности использования человеческого капитала

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Колесникова, Ирина
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Табло инновационного союза – многоиндикаторный анализ результатов инновационного развития стран. Это дает возможность сопоставлять страны по степени их инновационности. Человеческий фактор является главным интенсивным производительным фактором экономического развития, движущей силой современного рыночного производства и его конкурентоспособности, инструментарием интеллектуального и управленческого труда. Кадровый потенциал становится важнейшим элементом внедрения передовых знаний в производственный процесс. Среди количественных характеристик эффективности использования человеческого капитала в промышленности является численность персонала, использование рабочего времени, производительность и оплата труда и ряд других индикаторов.
IUS is the multi-indicator analysis of the results of innovative development of countries. This makes it possible to compare countries according to the degree of their innovativeness. The human factor is the main intensive productive factor of economic development, the driving force of modern market production and its competitiveness, the tools of intellectual and managerial work. Personnel potential is becoming an essential element of the introduction of advanced knowledge in the production process. The quantitative characteristics of the effectiveness of the use of human capital in industry are the number of personnel, the use of working time, productivity and wages and a number of other indicators.
IUS stanowi wielowskaźnikową analizę innowacyjnego rozwoju krajów. Pozwala ona na porównania i zestawienia wyników państw według stopnia ich innowacyjności. Czynnik ludzki jest głównym intensywnym czynnikiem produkcji w procesie rozwoju gospodarczego, siłą napędową nowoczesnej produkcji rynkowej i jej konkurencyjności, narzędziem pracy intelektualnej i zarządczej. Potencjał personelu staje się ważnym elementem wprowadzenia zaawansowanej wiedzy w procesie produkcji. Charakterystyki ilościowe efektywnego wykorzystania kapitału ludzkiego w przemyśle są określone poprzez liczbę pracowników, wykorzystanie czasu pracy, wydajność i płace oraz szereg innych wskaźników.
Opis
Słowa kluczowe
международные оценки инновационного развития , Табло инновационного союза , человеческий капитал , эффективность использования человеческого капитала , производительность труда , заработная плата , international evaluation of innovative development , Innovation Union scoreboard , human capital , efficiency of the use of human capital , labor productivity , wage , międzynarodowa ocena innowacyjnego rozwoju , scoreboard Unia innowacji , kapitał ludzki , efektywne wykorzystanie kapitału ludzkiego , produktywność , płaca
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 55(3)/2018, s. 270–282