Rozwój społeczno-gospodarczy polskich regionów

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Miłek, Dorota
Paluch, Paulina
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego wyznaczają wyraźne zróżnicowania przestrzenne i strukturalne. W artykule przeprowadzono analizę i ocenę poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów w 2009 i 2013 roku. Dla realizacji celu badań wykorzystano 38 cech diagnostycznych, które zostały usystematyzowane według następujących aspektów: demografia i rynek pracy, poziom rozwoju społecznego, poziom rozwoju gospodarczego oraz poziom rozwoju infrastruktury technicznej. Przy wykorzystaniu metody taksonomicznej Z. Hellwiga dokonano grupowania województw, rozróżniając regiony o najwyższym, wysokim, niskim i najniższym poziomie rozwoju. Powyższe podejście pozwoliło na zidentyfikowanie zmian w procesach rozwoju społeczno-gospodarczego polskich województw w analizowanych latach.
The processes of socio-economic development appoint distinct spatial and structural diversities. The article presents analysis and evaluation of the socio-economic level of development of Polish regions in 2009 and 2013. For the realization of the purpose of research, 38 diagnostic features were used, which were systematized according to the following aspects: demography and the labour market, the level of social development, the level of economic development and the level of technical infrastructure development. By using the taxonomical Z. Hellwig method, provinces were grouped distinguishing regions of highest, high, low and lowest level of development. Adopting such an approach made it possible to identify changes, both negative and positive, in socio-economic development processes taking place in Polish provinces in the analysed years.
Opis
Słowa kluczowe
region , rozwój społeczny , rozwój gospodarczy , rozwój społeczno-gospodarczy regionów , zróżnicowania regionalne , metoda Z. Hellwiga , social development , economic development , socio-economic development of regions , regional differences , Hellwig method
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 48(4)/2016, s. 90–103