Kredytowanie gospodarstw rolnych w województwie krakowskim w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Janicka, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Położenie rolnictwa w pierwszych latach po II wojnie światowej było niezwykle trudne. Niestabilna sytuacja polityczna nie sprzyjała budowaniu atmosfery zaufania i pewności, na której można było oprzeć odradzanie się życia gospodarczego. Brak równowagi gospodarczej zakłócał normalny tok życia gospodarczego i hamował jego reanimację po wojnie. Jednym z priorytetów decydujących o losach narodu było szybkie zwiększenie produkcji żywności. Województwo krakowskie musiało zmierzyć się z odbudową gospodarstw zarówno w dziedzinie produkcji roślinnej, jak i zwierzęcej. Szansę na zwiększenie produkcji rolniczej dawały inwestycje, jednak zubożali rolnicy nie posiadali wystarczających środków finansowych, aby je zrealizować. W związku z tym popyt na kapitał w rolnictwie był ogromny i często przewyższał możliwości instytucji kredytowych. W omawianym okresie kredytowanie rolnictwa było prawie całkowicie sterowane przez Państwowy Bank Rolny, a jego oddziały odegrały decydującą rolę w rozprowadzaniu pożyczek na terenie swojej działalności. Państwowy Bank Rolny finansował głównie odbudowę, przebudowę i zabudowę wsi, państwowy i znajdujący się pod zarządem państwowym przemysł rolny, potrzeby obrotowe i inwestycyjne gospodarstw rolnych, ogrodniczych i hodowlanych oraz ośrodków i stacji doświadczalnych. Kredytowanie rolnictwa i wsi w województwie krakowskim w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej było zbieżne z trendami ogólnopolskimi. Pośrednie oraz bezpośrednie rozprowadzanie pożyczek zdominował tutaj oddział Państwowego Banku Rolnego w Krakowie. Akcja kredytowa przeprowadzona w województwie krakowskim dawała szansę na odbudowę ze zniszczeń wojennych oraz rozwój rolnictwa na tym terenie.
The agricultural situation in the first years after World War II was extremely difficult. The unstable political scene hindered the establishment of an atmosphere of confidence and certainty, which was a precondition for the revitalisation of economic life. In addition, economic instability disrupted the normal course of economic life and inhibited its development after the war. The most important issue determining the fate of the nation was the rapid increase in food production. The Krakow Voivodeship had to face the reconstruction of farms, both in the fields of horticulture and livestock farming. Investments provided an opportunity to increase agricultural production However, impoverished farmers lacked the financial means to cover them. Consequently, the demand for capital in agriculture was enormous and it often exceeded the capacity of credit institutions. In the period considered, the crediting of agriculture was almost entirely controlled by the State Agricultural Bank, and its branches played a decisive role in the distribution of loans within the scope of its activity. State Agricultural Bank financed mainly reconstruction, rebuilding and development of countryside, state agriculture industries, current assets and investments in farms, gardening, breeding farms and agricultural experiment stations. Crediting of agriculture in the first years after World War II coincided with a nationwide trend. Indirect and direct loans were given by the State Agricultural Bank branch in Krakow. New loans in Krakow Voivodeship provided a chance for reconstruction and agriculture development.
Opis
Słowa kluczowe
województwo krakowskie , II wojna światowa , rolnictwo , kredytowanie , Państwowy Bank Rolny , Krakow Voivodeship , World War II , agriculture , crediting , State Agricultural Bank
Cytowanie
UR Journal of Humanities and Social Sciences nr 2(7)/2018, s. 21–39