Instytucje sektora publicznego a problem nierówności

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2006-12
Autorzy
Lechwar, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Celem opracowania jest rozważenie udziału jednostek publicznych, zwłaszcza jednostek samorządu terytorialnego, w działaniach na rzecz ograniczania nierówności ekonomicznych i społecznych. Nierówności są wynikiem niedoskonałości rynku i są specyficzne zarówno dla Polski, jak i całego obszaru Unii Europejskiej. W opracowaniu podkreśla się, że aby sprostać nowym wymogom gospodarczym i administracyjnym, jednostki samorządu terytorialnego muszą przekształcić się w system nowoczesnych, profesjonalnych i efektywnych organizacji. Powinni odnieść ze świata biznesu jego specyficzny model funkcjonowania, w którym potrzeby obywateli wyznaczają czas i sposób realizacji procesów zachodzących w administracji państwowej lub samorządowej. To zasada, która stanowi podstawę funkcjonowania wielu jednostek publicznych w krajach Unii Europejskiej.
The aim of the study is to consider participation of public units, especially territorial government units, in actions for limiting economic and social inequalities. The inequalities are the results of market imperfection and are specific for Poland as well as for the whole area of European Union. In the study, it is stressed that to meet new economic and administrative requirements, the units of territorial government have to transform themselves into a system of modern, professional and effective organisations. They should benchmark from the business world its specific model of functioning in which the citizens’ needs set the time and the way of fulfilling the processes taking place within state or local administration. That is the rule that constitutes basis for functioning of many public units in European Union countries.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 9 (2006), s. 417-428