Rola czynnika moralnego w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2007-06
Autorzy
Kietliński, Krzysztof
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Wzrost gospodarczy winien być wyrazem rozwoju całego społeczeństwa. Chodzi o rzeczywisty wielowymiarowy postęp społeczno – gospodarczy. Obecnie decydującym czynnikiem produkcji jest człowiek i jego wiedza. Wydaje się, że w najbliższej przyszłości podstawą funkcjonowania większości firm będzie nie tylko wysoki poziom wiedzy i umiejętności, ale także właściwe postawy i zachowania moralne. Wszelkie działania ludzkie, także aktywność gospodarcza podlega ocenie moralnej. W gospodarce opartej na wiedzy warto docenić dziedzictwo moralne, które winno stać się istotnym składnikiem w budowaniu wzrostu gospodarczego i rozwoju społeczeństwa.
Economic growth should speak for the entire evolution of the society. It is being referred to the entire multidimensional economic and social growth. Currently the human being and knowledge are the decisive factors of their production. It seems that in the nearest future the high level of knowledge and skills as well as the proper attitude and moral behavior shall constitute in most of the companies. All human actions as well as economic activity come the core activity, under moral evaluation. As such a moral heritage should be appreciated, as it should become a significant factor in working on the growth of economy and society.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 10 (2007), s. 36-51