Analiza porównawcza poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego Polski na tle krajów Unii Europejskiej i krajów do niej kandydujących

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2004-12
Autorzy
Stec, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Celem pracy było opisanie miejsca Polski w Unii Europejskiej i krajach kandydujących pod względem poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego. Przedmiotem analizy porównawczej jest PKB per capita oraz wskaźnik syntetyczny oparty na metodzie taksonomicznej. W badaniu uwzględniono kraje – członków Unii Europejskiej oraz kandydatów, które wraz z Polską przystąpią do organizacji w maju 2004 roku.
The purpose of the work was to describe Poland’s place in the European Union and candidate countries with respect to the level of socio-economic development. The subject of comparative analysis is GDP per capita and synthetic indicator based on the taxonomic method. The research takes into consideration the countries – members of the European Union and candidates, which together with Poland will join the organisation in May 2004.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 5 (2004), s. 9-22