Świadczenia nienależnie pobrane w obszarze pomocy społecznej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-12
Autorzy
Jarosz, Karolina
Kęska, Marcin
Młyński, Józef
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł analizuje i przedstawia pojęcie świadczeń nienależnie pobranych w obszarze pomocy społecznej na gruncie ustaw o pomocy społecznej, o świadczeniach rodzinnych, o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w celu zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego w Polsce. Zostały także wskazane przesłanki, które odróżniają świadczenia nienależnie pobrane od powszechnie znanego świadczenia nienależnego uregulowanego w Kodeksie cywilnym. W treści artykułu przedstawione zostały także stanowiska judykatury dotyczące świadczeń nienależnie pobranych w kontekście każdej z omawianych ustaw.
The article analyzes and presents the concept of benefits received unduly in the area of social assistance under the acts on social assistance, on family benefits, on state assistance in raising children and on assistance to persons entitled to alimony to ensure social security in Poland. The premises were also indicated that distinguish unduly collected benefits from the commonly known undue benefits regulated in the Civil Code. The article also presents the judiciary's positions regarding benefits unduly collected in the context of each of the discussed acts.
Opis
Słowa kluczowe
świadczenie nienależnie pobrane , świadczenie nienależne , pomoc społeczna , fundusz alimentacyjny , świadczenia rodzinne , ekonomia społeczna , bezpieczeństwo socjalne , benefits received unduly , undue benefits , social assistance , alimony fund , family benefits , social economy , social security
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 4(21)/2023, s. 171-187