Listy Zygmunta Sarneckiego do Franciszka Rawity-Gawrońskiego (1887–1920)

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Koko, Eugeniusz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Korespondencja Z. Sarneckiego i Franciszka Rawity-Gawrońskiego obrazuje kontakty obu tych przedstawicieli polskiej literatury na przełomie XIX/XX w. Jej początek był związany z przedłożoną F. Rawicie-Gawrońskiemu przez Z. Sarneckiego propozycją współpracy w piśmie „Świat”, wydawanym w latach 1888–1895. Zadzierzgnięte wówczas relacje przetrwały niemal do końca życia Sarneckiego. Cechowały je wzajemny szacunek i życzliwość. Listy uzupełniają dotychczasowy stan wiedzy o kłopotach Z. Sarneckiego związanych z redagowaniem pisma. Przynoszą również informacje o jego reakcjach na publikacje F. Rawity-Gawrońskiego oraz pewne szczegóły związane z biografią Z. Sarneckiego, zwłaszcza w odniesieniu do lat 1917–1920.
The published letters of Z. Sarnecki illustrate contacts of both representatives of Polish literature at the turn of the 19th and 20th century. Their beginning was connected with Z. Sarnecki’s proposal given to F. Rawita-Gawronski to cooperate in the journal “Swiat” (The World) issued in 1888–1895. Relations initiated then lasted almost until the end of Sarnecki’s life being characterized by mutual respect and kindness. These letters complement the state of knowledge on Sarnecki’s problems connected with editing the journal. They also bring information on his reaction to F. Rawita-Gawronski’s publications and certain details connected with Z. Sarnecki’s biography, especially in years 1917–1920.
Opis
Słowa kluczowe
Zygmunt Sarnecki , Franciszek Rawita-Gawroński , epistolografia , epistolography
Cytowanie
Galicja. Studia i materiały nr 1/2015, s. 309–327