Człowiek i społeczeństwo w rozwoju oświaty

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2006-12
Autorzy
Tkacz, Tamara
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Proces globalizacji, technologie informacyjne, wpływy kulturowe zwiększyły potrzebę doskonalenia istniejącego systemu edukacji. W XXI wieku edukacja musi zostać zmieniona, aby przewidywać i zaspokajać rosnące potrzeby ludzi. Kluczowe dla przyszłego społeczeństwa jest kształcenie ustawiczne jako integralny element globalnego projektu uczenia się przez całe życie dla wszystkich. Poniższy artykuł podejmuje problem uczenia się przez całe życie w gospodarce opartej na wiedzy, opisuje jego główne cele, zadania, potrzeby i funkcje.
The process of globalization, information technologies, cultural influences increased the necessity of improving the existing system of education. In the 21st century education must be changed in order to forecast and satisfy growing people’s needs. What is crucial for the future society is of lifelong education as an integral component of the global project of life-wide learning for everybody. The following article considers the problem of lifelong learning in the knowledge economy, it’s main aims, tasks, needs and functions are described.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 9 (2006), s. 345-351