Problematyka dowodu z zeznań świadka w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Skibińska, Magdalena
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Nadanie nowelizacją z 4 lipca 2019 r. dowodowi z zeznań świadków w postępowaniu gospodarczym subsydiarnego charakteru usprawniło co do zasady postępowanie cywilne w sprawach gospodarczych. Jednocześnie art. 458 10 k.p.c. nie pozwala na przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego po przeprowadzeniu dowodu z zeznań świadków, co może prowadzić w konkretnym przypadku do wydłużenia czasu trwania postępowania. Dlatego luka ta powinna zostać usunięta w drodze nowelizacji tego przepisu. Należy również przyjąć, że dowód ten powinien poprzedzać przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron z uwagi na przesłanki ich przeprowadzenia oraz charakter obydwu środków dowodowych.
In general, the efficiency of civil proceedings in commercial cases has been improved by introducing the amendment of 4 July 2019 to the Polish Code of Civil Procedure: the subsidiarity of testimonial evidence in the commercial cases. Simultaneously, Article 458 10 of the code doesn’t allow to take an expert witness opinion after testimonial evidence which may, in a particular case, extend the duration of the proceedings. Therefore, this gap should be removed by amendment of this regulation. It should also be taken into account that testimonial evidence needs to be proceeded by hearing of parties due to both the reasons of conducting and the character of both means of proof.
Opis
Słowa kluczowe
dowód z zeznań świadków , dowód z przesłuchania stron , dowód z opinii biegłego , subsydiarność dowodu , sprawność postępowania , postępowanie w sprawach gospodarczych , testimonial evidence , witness testimony , hearing of parties , expert witness , subsidiarity of evidence , efficiency of proceedings , proceedings in commercial cases
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 29/2020, s. 247–260