Wielkość zasobu oszczędności a problem bazy dla emerytur kapitałowych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Żyżyński, Jerzy
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł podejmuje problem spodziewanego niskiego poziomu emerytur, jakie mają być wypłacane w nowym kapitałowym systemie emerytalnym. Dowodzi, że to, co nazywane jest kapitałem emerytalnym stanowi nadużycie pojęcia kapitał, ma on tu charakter sztuczny, czysto ewidencyjny, podczas gdy rzeczywisty kapitał są to środki, które pracują dla gospodarki, przynosząc jego właścicielom zysk. Podstawową formą kapitału i źródłem jego wyższych form jest pieniądz odłożony w systemie bankowym. Pieniądz ten stanowi drugą część agregatu pieniężnego M2. Pokazany jest mechanizm kształtowania tego agregatu pieniężnego. Porównanie z innymi krajami wskazuje, że Polska ma relatywnie niewielki zasób pieniądza: stanowi on niecałe 60% w relacji do PKB, podczas gdy większość krajów ma dużo ponad 100%. Autor rozważa, kiedy i w jakich warunkach pieniądz ma charakter endogeniczny, a kiedy egzogeniczny. Dochodzi do wniosku, że system pieniężny powinien być uzupełniony poprzez emisję pieniądza powiększającą agregat pieniężny do poziomu, który dawałby jego relację do PKB na poziomie nieco ponad 100%. Emisja ta powinna być dokapitalizowaniem systemu emerytalnego w jego części kapitałowej, a jednocześnie stanowić źródło kredytowania inwestycji odbudowujących gospodarkę. Jak twierdzi autor, taka emisja pieniądza nie służyłaby finansowaniu wydatków budżetowych, lecz restrukturyzacji agregatu pieniężnego na rzecz wsparcia rozwoju gospodarki.
The article undertakes the problem of extremely low level of pensions from new capital pension system. He proves that the word capital is wrongly used in this context, because it has formal, biurocratic form, while in proper sense capital is the money that works in the economy giving the profit to its owner. The main form and source of higher forms of capital have source in the second part of the money aggregate M2. Its relations to GDP in Poland is less than 60% while in the most of other european countries it is more than 100%. The author concludes that the money aggregate should by widen by emission of money for recapitalization of the pension system. He proposes creating of pension bank that would support investments for the growth of the economy giving rise of the pensions.
Opis
Słowa kluczowe
kapitał , agregat pieniężny , emerytury , dokapitalizowanie , bank emerytalny , capital , money aggregate , pensions , recapitalization , pension bank
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 41(1)/2015, s. 161–182