Euroregion jako instrument realizacji spójności społeczno-ekonomicznej i Strategii Lizbońskiej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2008-06
Autorzy
Greta, Maria
Lewandowski, Krzysztof
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Sukcesem dla ugrupowania integracyjnego jest osiąganie przezeń spójności społeczno-ekonomicznej, która oznacza wyrównywanie dysproporcji rozwojowych. Dysproporcje rozwojowe są konsekwencją pogłębiania i poszerzania integracji. Z jednej strony pogłębianie integracji wzmaga konkurencyjność regionów, ale z drugiej – przyjmowanie nowych członków powiększa liczbę regionów biednych. W tej sytuacji realizowana polityka regionalna jest polityką spójności skoncentrowaną na regionach konwergencji, czego dowodem są jej cele przyjęte na lata 2007-2013. Analizę ewolucji polityki regionalnej w kierunku polityki spójności zawiera punkt 1 w tym opracowaniu. Realizacja polityki spójności jako podstawy polityki regionalnej powoduje, iż klasyfikacje regionów w UE uwzględniają regiony problemowe, regiony spójne i peryferyjne jako głównych adresatów i realizatorów tejże polityki, co dokumentuje punkt 2 w opracowaniu. Wśród regionów spójnych jako szczególny region występuje euroregion, stąd kolejny fragment poświęcono tym właśnie regionom, podkreślając z jednej strony ich upośledzenie rozwojowe, ale z drugiej strony naturalność i zorganizowanie dające im szanse rozwojowe.
The considerable achievement of the Union is the socio – economic cohesion, which means smoothing the existing disproportions in development. These inequalities are regarded to be a consequence of the integration processes. Enlarging the EU, on the one hand, stimulates the competitiveness of the regions, but on the other hand, the accession of new countries increases the number of underdeveloped regions. In this situation, the regional policy of the UE concentrates on the convergence regions. It is reflected in the objectives accepted for the years 2007 – 2013. The analysis of evolution of the regional policy is laid out in the first section of this article. The implementation of cohesion policy as a basis of regional policy has an impact on the classifications of the regions in the UE. The problem regions and peripherical regions are regarded to be the main beneficiaries of this policy, what has been presented in the second section of this article. The euroregions are the specific regions; hence the next section has been devoted to these regions focusing on their obstacles to development, the natural character and organization that create opportunities for future developments.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 12 (2008), s. 71-84