Model wzrostu gospodarki z uwzględnieniem kapitału intelektualnego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2005-06
Autorzy
Barburski, Jacek
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Wzrost gospodarczy jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na dobrobyt każdego społeczeństwa. Dlatego wielu uznanych ekonomistów skupia się na mierzeniu tego zjawiska i prognozowaniu jego zmian. Istnieje wiele różnych podejść do pomiaru tego zjawiska, od bardzo prostych do bardzo złożonych. Stało się również oczywiste, że współczesny rozwój gospodarczy w coraz większym stopniu zależy od wiedzy i jej wykorzystania. Pierwsza część tekstu skupia się na ukazaniu znaczenia kapitału intelektualnego w procesie wzrostu gospodarczego. Omawia różne podejścia do rozumienia kapitału intelektualnego w różnych perspektywach. W drugiej części przedstawiono wczesne podejścia do modelowania wzrostu gospodarczego oraz skomentowano ich zalety i wady. Część skupia się jednak na przedstawieniu nowej koncepcji modelowania wzrostu gospodarczego, przedstawionej przez M.Dobija. Odbiega on znacznie od koncepcji dotychczas proponowanych w literaturze, przede wszystkim w podejściu do produktu finalnego, popartym analizą w ramach teorii rachunkowości i ekonomii oraz specyfikacją zmiennych wyjaśniających procesy zachodzące w zasobach ludzkich i skład kapitału materialnego. Należy podkreślić, że koncepcja uwzględnia wskaźnik utraty aktywów i wpływ kapitału intelektualnego na pomiar wzrostu gospodarczego.
Economic growth is one of the most important factors that have impact on the prosperity of each society. Therefore, many recognized economists focus on measuring this phenomenon and forecasting its changes. There exist numerous different approaches to measuring the phenomenon, ranging from very simple to very complex. It has also become obvious, that modern economic development depends more and more on knowledge and its utilization. The first part of the text focuses on showing the significance of intellectual capital in the process of economic growth. It discusses different approaches to understanding intellectual capital in different perspectives. The second part presents the early modelling approaches to economic growth and comments on their advantages and disadvantages. The part, however, focuses on presenting a new concept of modelling economic growth, presented by M.Dobija. It differs considerably from the concepts hitherto proposed in the literature, primarily in the approach to the final product, supported by an analysis within the framework of accountancy and economy theory and by the specification of variables that explain processes of human resources and material capital composition. It should be underscored that the concept accounts for the loss rate of assets and intellectual capital impact on the measurement of economic growth.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 6 (2005), s. 113-125