Redystrybucja dochodu i jej skutki długo- i krótkookresowe według teorii alternatywnych do paradygmatu neoklasycznego. Próba odwrócenia tradycyjnego podejścia do nierówności społecznych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2014
Autorzy
Valente, Riccardo
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W pracy zostały poddane analizie i przedstawione argumenty, które, na podstawie Teorii J.M. Keynesa i innych koncepcji teoretycznych, alternatywnych do głównego nurtu, mogłyby prowadzić do odwrócenia i odrzucenia tradycyjnego podejścia do zmniejszenia nierówności społecznych i do kwestii dystrybucji i redystrybucji dochodu, popieranego w teorii neoklasycznej. Pod uwagę wzięte zostaną, w pierwszej kolejności, teoria efektywnego popytu Keynesa oraz jej implikacje pod względem podejścia do dystrybucji i zmniejszenia nierówności społecznych. W drugiej części tego artykułu, są kolejno brane pod uwagę limity i krytyki, które można odnosić zarówno do sposobu formułowania krzywej krańcowej efektywności kapitału Keynesa, jak i do neoklasycznej teorii dystrybucji dochodu. W świetle faktu, że w obecności heterogenicznych dóbr kapitałowych mierzonych w wartości występuje zjawisko, tzw. reswitching, udowodnione zostanie zatem, że neoklasyczna teoria produkcji i dystrybucji oraz konkluzje wyciągnięte na jej podstawie są całkowicie błędne i bezpodstawne. W trzeciej i ostatniej części tej pracy przedstawiona została próba rozszerzenia teorii Keynesa do długiego okresu oraz próba reprezentacji tej ekstensji w postaci modelu, które, samodzielnie opracowane przez autora opracowania, podkreślają pozytywny wpływ, jaki redystrybucja dochodu i zmniejszenie nierówności społecznych mogą mieć w długim okresie zarówno na akumulację kapitału, na poziom dochodu potencjalnego, jak i na wzrost gospodarczy.
The article analyses and presents arguments, which, on the basis of J.M. Keynes’ General Theory and other theoretical contributions alternative to mainstream theory, can lead to reversion and refutation of the traditional approach to social disparities reduction and income distribution and redistribution supported by neoclassical theory. Firstly, we will focus on Keynes effective demand theory and its implications concerning income distribution and social disparities reduction. In the second section of this article, limits and critics are considered, which interest both Keynes formulation of capital marginal-efficiency schedules and neoclassical income distribution theory. Due to the fact, that in presence of heterogeneous capital goods measured in value the so called reswitching phenomena takes place. It will be mathematically demonstrated, that neoclassical production and distribution theory as well as conclusions based on it are completely faulty and invalid. In the third and last section of this work, an attempt of extension of Keynes theory to long period will be presented as well as an attempt of modelling of such an extension, which, developed by the author, point out long-term positive influences of income redistribution and of social inequalities reduction on capital accumulation, potential income level and economic growth.
Opis
Słowa kluczowe
makroekonomia , Keynes , Sraffa , dystrybucja dochodu , inwestycja , akumulacja kapitału , wzrost gospodarczy , macroeconomics , income distribution , investment , capital accumulation , economic growth
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 39(3)/2014, s. 55–69