Instytucja tzw. małego świadka koronnego w świetle nowelizacji prawa karnego z 7 lipca 2022 r

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2024-03
Autorzy
Kwiecień, Konrad
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule analizowana jest problematyka instytucji tzw. małego świadka koronnego w polskim porządku prawnym na tle nowelizacji prawa karnego z 7 lipca 2022 r. Instytucja ta ma istotne znaczenie w kontekście walki z przestępczością zorganizowaną. Komentowana zmiana legislacyjna uzależnia zastosowanie instytucji opisanej w art. 60 § 3 k.k. od uprzedniego wniosku prokuratora w tym zakresie. Celem artykułu jest uargumentowanie, że przedmiotowa zmiana w treści art. 60 § 3 k.k., jak i cała konstrukcja tzw. obligatoryjności wnioskowej na gruncie polskiego Kodeksu karnego budzi spore wątpliwości konstytucyjne związane z przewidzianym w Konstytucji RP obowiązkiem sprawowania wymiaru sprawiedliwości wyłącznie przez sądy. Autor zwraca również uwagę na negatywny wpływ nowelizacji z 7 lipca 2022 r. na realizację procesowej zasady równości stron postępowania.
The article analyzes the problems of the institution of the so-called “small crown witness” in the polish legal order against the background of the amendment to the criminal law of July 7, 2022. This institution is so significant importance in the context of the fight against organized crime. The commented legislative change makes the application of the institution described in Article 60 § 3 of the Penal Code conditional on a prior request by the prosecutor in this regard. The purpose of the article is to argue that the change in question in the content of Article 60 § 3 of the Penal Code, as well as the entire construction of the so-called obligatory application on the grounds of the polish Penal Code raises considerable constitutional doubts related to the obligation provided for in the Constitution of the Republic of Poland for the administration of justice exclusively by the courts. The author also draws attention to the negative impact of the July 7, 2022 amendment on the implementation of the procedural principle of equality of the parties to the proceedings.
Opis
Słowa kluczowe
nowelizacja prawa karnego , przestępczość zorganizowana , prokurator , criminal law amendment , organized crime , prosecutor
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 1 (44) 2024, s. 160-170