Львівська історична школа Михайла Грушевського: становлення, функціонування, структура

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Тельвак, Віталій
Педич, Василь
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule poruszono kwestie powstania, a w szczególności funkcjonowania lwowskiej szkoły historycznej Mychajła Hruszewskiego. Zwrócono uwagę na jej dwustopniową strukturę. Dostrzeżono znaczenie prowadzonego przez historyka na Uniwersytecie Lwowskim seminarium naukowego jako podstawy instytucjonalnej rzutującej na postawy badawcze i zainteresowania twórcze studentów. Równie istotne dla rozwoju naukowego zwłaszcza młodych badaczy ukraińskich były zajęcia prowadzone w historyczno-filozoficznej sekcji Naukowego Towarzystwa im. Szewczenki. Stwierdzono, że działalność naukowo-dydaktyczna Hruszewskiego prowadziła do przygotowania młodych badaczy ukraińskiej nauki.
In this article the issue of establishing and in particular functioning of the Mychailo Hruszewski’s Lvov history school. Attention has been paid to its two-level structure. The significance of the scientific seminar conducted by the historian at the Lvov University has been notes as an institutional basis influencing research attitudes and creative interests of his students. Equally significant for the scientific development especially of young Ukrainian researchers were classes given in the historic-philosophical section of the Scientific Society named by Szewczenko. It has been stated that scientific-didactic activity of Hruszewski led to the preparation of young researchers of the Ukrainian science.
Opis
Słowa kluczowe
Uniwersytet Lwowski , Mychajło Hruszewski , Naukowe Towarzystwo im. Tarasa Szewczenki , Lvov University , Mychailo Hruszewski , Scientific Society named by Taras Szewczenko
Cytowanie
Galicja. Studia i materiały nr 1/2015, s. 229–251