Zależności korelacyjne kultury organizacyjnej z innowacyjnością małych przedsiębiorstw w Polsce

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Chmielewska-Muciek, Dorota
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Innowacyjność przedsiębiorstw uzależniona jest od wielu czynników. Wśród nich jest kultura organizacyjna. Obejmuje ona system wartości, który może wspierać lub hamować tworzenie innowacji w organizacji. W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczące kultury organizacyjnej małych przedsiębiorstw oraz związków między ich kulturą organizacyjną a wybranymi aspektami innowacyjności tych przedsiębiorstw. Uzyskane wyniki badań miały określić, jakie wartości kulturowe charakteryzują innowacyjne małe przedsiębiorstwa, aby zidentyfikować te, które tworzą środowisko kulturowe wspierające innowacyjną działalność oraz posłużyć do sformułowania wniosków na temat związków występujących między badanymi zagadnieniami. Badaniami było objętych 110 małych przedsiębiorstw, które prowadzą innowacyjną działalność. Do zdiagnozowania kultury organizacyjnej posłużono się kwestionariuszem ankietowym, zaś relacje określono za pomocą współczynników korelacji rho-Spearmana. Wyniki badań wskazują, że kultura małych innowacyjnych przedsiębiorstw charakteryzuje się nastawieniem na ludzi, orientacją na otoczenie, statusem opartym na osiągnięciach, indywidualizmem, niskim kontekstem komunikacyjnym, niską tolerancją niepewności, proaktywnością oraz małym dystansem władzy. Zdecydowaną większość z tych wartości można postrzegać jako sprzyjające innowacyjność, oprócz niskiej tolerancji niepewności. Między zidentyfikowanymi jako innowacyjne wartościami kulturowymi a innowacyjnością małych przedsiębiorstw istnieją liczne związki o słabej i niskiej sile. Niewiele aspektów innowacyjności koreluje z większą ilością wartości kulturowych. Najsilniejsze zależności wykazuje status oparty na osiągnięciach, jednak można je określić jako wyraźne, lecz małe.
Innovation of businesses depends on numerous factors. Organizational culture is one of them. It encompasses a system of values which may facilitate or inhibit the development of innovations in the organization. The current paper discusses researcher results pertaining to organizational culture of small enterprises and the relationship between their organizational culture and selected aspects of their innovation. The study aimed to determine cultural values characteristic for small enterprises in order to identify the ones facilitating innovation. In addition, the study was to serve as a basis for conclusions on the relationship between the studied issues. The study encompassed 110 small enterprises which conduct innovative activities. In order to diagnose the organizational culture, a survey questionnaire was applied. Relations were determined by means of Spearman’s rank correlation coefficients. Research results indicate that the culture of small innovative businesses is characterized by people-focus, focus on the surrounding environment, status based on achievements, individualism, low communicative context, low tolerance of insecurity, proactivity, and distance of authority. With the exception of low tolerance of insecurity, the majority of these features may be perceived as facilitating innovation. There exist numerous relations of weak and low intensity among the cultural features identified as innovative and innovation of small enterprises. Few aspects of innovation correlate with a considerable number of cultural values. Status based on authority manifests the strongest relationship. However, the relationship may be defined as significant but small.
Opis
Słowa kluczowe
kultura organizacyjna , innowacyjność , relacje między kulturą organizacyjną a innowacyjnością , małe przedsiębiorstwa , organizational culture , innovation , relationship between organizational culture and innovation , small enterprises
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 52(4)/2017, s. 339–349