Tolerancja zachowań związanych z szerzeniem nienawiści w internecie w grupie młodych dorosłych: analiza empiryczna

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-03
Autorzy
Pazderska, Agnieszka
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Dostępność do internetu związana jest z wieloma zagrożeniami dla młodych ludzi, w tym kontaktem z mową nienawiści czy hejtem. Powszechność tego typu wypowiedzi może obniżać wrażliwość młodych użytkowników sieci na wspomniany problem. Zdarza się, że młodzi ludzie wobec nienawiści w internecie wyrażają obojętność, a czasami nawet uznają ją za zabawną bądź atrakcyjną. Celem artykułu było wskazanie poziomu tolerancji zachowań związanych z szerzeniem nienawiści w grupie młodych dorosłych. Hipotezą badawczą było założenie, że młodzi dorośli, pomimo częstego spotykania się z hejtem oraz mową nienawiści, cechują się niskim poziomem tolerancji zachowań związanych z szerzeniem nienawiści w internecie. Weryfikując hipotezę, przeprowadzone zostały badania sondażowe. Badania empiryczne potwierdzają hipotezę. Młodzi dorośli nie tolerują aktywności, których celem jest zniewaga, zastraszanie czy obrażanie innych internautów.
Access to the Internet is associated with many risks for young people, including exposure to hate speech or haterade. The prevalence of this type of speech may reduce the sensitivity of young online users to this problem. Sometimes young people express indifference towards hate speech on the internet, and sometimes even find it funny or attractive. The aim of this article was to indicate the level of tolerance of hate behaviour among young adults. The research hypothesis was that young adults, despite frequent encounters with haterade and hate speech, are characterised by a low level of tolerance of online hate behaviour. Survey research was conducted to verify the hypothesis. The empirical research confirms the hypothesis. Young adults do not tolerate activities aimed at insulting, intimidating or offending other Internet users.
Opis
Słowa kluczowe
mowa nienawiści , hejt , młodzi dorośli , internet , tolerancja , hate speech , haterade , young adults , tolerance
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 1(21)/2023, s. 215-229