Prawne uregulowania wykonywania zawodów medycznych jako część systemu ochrony zdrowia w Polsce

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Bróż, Oskar
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W opracowaniu zostały przedstawione regulacje prawne dotyczące wykonywania zawodów medycznych, które nie mają swojej definicji ustawowej, a część zawodów pozostaje poza prawnymi regulacjami, co utrudnia określenie standardów udzielanych przez nich świadczeń. Jest to pewną niekonsekwencją w stosunku do deklaracji zakładających systemowe podejście do opieki zdrowotnej. System ten powinien obejmować cel, jakim jest zapewnienie obywatelom odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego w takich dziedzinach zdrowia, jak m.in. dostępność do opieki medycznej i bezpieczeństwo farmakoterapii. Omówione zagadnienia prawne wiążą się z wykonywaniem zawodów medycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i należą do nich: ogólna klasyfikacja zawodów medycznych oraz wykonywanie działalności leczniczej na terytorium RP przez Polaków i cudzoziemców. Dobór badanych regulacji podyktowany został chęcią opisania zdaniem autora najbardziej newralgicznych i nadających się do poprawy uregulowań prawnych mogących usprawnić system ochrony zdrowia.
The study presents legal regulations concerning the exercise of medical professions. This issue has been described as an element of the health care system. The legal issues discussed herein are related to the exercise of medical professions in the territory of the Republic of Poland and include: general classification of medical professions, the exercise of medical activities in the territory of the Republic of Poland by Poles and foreigners. The selection of the examined regulations was dictated by the desire to describe, according to the author, the most sensitive and improvable legal regulations that may improve the health care system.
Opis
Słowa kluczowe
system opieki zdrowotnej , działalność lecznicza , działalność gospodarcza , health care system , medical activity , economic activity
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 28/2020, s. 25–39