Delegacyjna właściwość sądu ze względu na „dobro wymiaru sprawiedliwości” w postępowaniu cywilnym

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Zaborowska, Paulina
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Nowelizacja wprowadziła do k.p.c. klauzulę generalną – „dobra wymiaru sprawiedliwości”. Nowy przypadek właściwości delegacyjnej powoduje kontrowersje zwłaszcza co do jego wpływu na postrzeganie bezstronności sądów. Ze względu na zagwarantowane w art. 45 ust. 1 Konstytucji RP prawo do rozpatrzenia sprawy przez sąd właściwy art. 44 1 k.p.c. należy interpretować ściśle. Zbyt szeroka wykładnia może prowadzić do osłabienia autorytetu wymiaru sprawiedliwości. Trzeba przyjąć, że z wnioskiem może wystąpić wyłącznie sąd właściwy miejscowo.
The amendment introduced into the CCP general clause – „good justice”. The above delegation competence causes numerous interpretative controversies. Due to art. 45 item 1 of the Polish Constitution, the new regulation should be interpreted strictly. Too broad an interpretation may lead to a weakening of the authority of the judiciary. It should be assumed that the application can only be submitted by the court with territorial jurisdiction.
Opis
Słowa kluczowe
właściwość delegacyjna , właściwość sądu , dobro wymiaru sprawiedliwości , Sąd Najwyższy , sąd właściwy , sąd równorzędny , bezstronność sądu , postępowanie cywilne , delegation competence , jurisdiction , good of justice , Supreme Court , competent court , equivalent court , impartiality of the court , civil proceedings
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 29/2020, s. 294–309