Ewolucja pojęcia niepełnosprawności na gruncie prawa polskiego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Skóra, Michał
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Niepełnosprawność jest jednym z największych problemów współczesnego społeczeństwa. Jest to zjawisko wielowymiarowe, o czym świadczą liczne klasyfikacje i definicje niepełnosprawności tworzone przez przedstawicieli różnych dziedzin nauki. W piśmiennictwie przyjmuje się model medyczny oraz społeczny niepełnosprawności. Analizując regulacje prawne, należy stwierdzić, że przeważa społeczny model niepełnosprawności, czyli ograniczeń dotyczących osób niepełnosprawnych oraz możliwości ich funkcjonowania w społeczeństwie. Autor charakteryzuje definicję niepełnosprawności na gruncie ustawodawstwa krajowego.
Disability is one of the greatest problems of modern society. It is a multidimensional phenomenon, as evidenced by numerous classifications and definitions of disability, created by representatives of various fields of science. The medical and social model of disability is adopted in the literature. Analyzing legal regulations, it should be stated that the social model of disability prevails, i.e. limitations concerning disabled people and their ability to function in society. The author describes the definition of disability on the basis of national legislation.
Opis
Słowa kluczowe
osoba niepełnosprawna , inwalidztwo , niepełnosprawność , orzeczenie o niepełnosprawności , disabled person , disablement , disability , disability certificate
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 30/2020, s. 246–253