Ocena zdolności technologicznych kraju

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Majewska, Maria
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Poprawa zdolności technologicznych pozwala żyć obywatelom danego kraju prościej i bardziej efektywnie. Głównym celem pracy jest pokazanie, w jaki sposób obecnie podchodzi się do mierzenia zdolności technologicznych kraju. Z uwagi na tematykę niniejszej pracy skoncentrowano się na wskaźnikach dotyczących gospodarki jako całości. Dlatego też w pracy omawiane są wskaźniki poziomu zdolności technologicznych kraju, które stanowią na ogół miary możliwości w zakresie uczenia się i absorpcji wiedzy. Część tych wskaźników na poziomie makro stanowi tak zwane miary pośrednie danego zjawiska, gdyż w sytuacji oceny na przykład jakości kapitału ludzkiego na poziomie gospodarki występują problemy z uzyskaniem właściwych danych do pomiaru za pomocą wskaźników bezpośrednich. Są to więc miary uproszczone, które mogą nie oddzielać wpływu jednych zmiennych od drugich na kształtowanie się końcowego wyniku i ulegać wpływowi różnych sił zewnętrznych, jak przy wykorzystywaniu produktu narodowego czy produktu krajowego per capita do określenia zmian w poziomie produktywności uczenia się kraju. Niemniej jednak prezentowane wskaźniki w podziale na wyróżnione kategorie, w tym technologię informacyjną, należą do często stosowanych mierników poziomu zdolności technologicznych kraju przez uznanych badaczy tej dziedziny.
Improvement of technological capabilities allows citizens of a given country to live easier and more efficiently. The aim of this paper is to present the current approaches to measure country’s technological capabilities. For this reason, this work focused on analysis of indicators for the economy as a whole. Therefore, in this work are discussed indicators determining the level of country’s technological capabilities, which are usually measures of the capacity to learn and absorb knowledge. Some of these indicators at the macro level are indirect measures of a given phenomenon because when estimating for example human capital quality at the level of the economy, there are problems with obtaining relevant data to measure by direct indicators. There are thus the simplified indices that can not separate the impact of some variables from others variables on the final outcome and be influenced by a variety of external forces as in the case of using national product and gross domestic product per capita to determine changes in the level of country’s learning productivity. However, the indicators presented in the division over the studied categories in this work, including information technology, are often applied to evaluate technological capabilities by famous researchers in the field.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 32 (2013), s. 169–181