Konrad Wallenrod – zanegowana wolność?

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-12
Autorzy
Hoffmann - Piotrowska, Ewa
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Przedmiotem rozważań w artykule jest problem podmiotowej wolności tytułowego bohatera Konrada Wallenroda , która zostaje zanegowana przez jego udział w działaniach, których nie akceptuje i które budzą w nim żywy sprzeciw wewnętrzny. Źródłem zniewolenia staje się Halban, którego presji „mścicielem w masce” nie jest w stanie się przeciwstawić. Kontekstem rozważań są prace E. Fromma i V. Frankla traktujące o relacji między wolnością i sumieniem.
The subject of consideration in the article is the problem of personal freedom of the title character Konrad Wallenrod, which is negated by his participation in activities that he does not accept. The source of enslavement becomes Halban, whose pressure the "avenger in a mask" is unable to oppose. The context of the considerations are the works of E. Fromm and V. Frankl dealing with the relationship between freedom and conscience.
Opis
Słowa kluczowe
Adam Mickiewicz , Konrad Wallenrod , wolność , sumienie bohatera romantycznego , freedom , conscience of romantic hero
Cytowanie
Tematy i Konteksty 13(18) 2023, s. 41-53