Różnorodność biotyczna dobrostanem ludzkości

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Knutelski, Stanisław
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie
Abstrakt
Praca przedstawia rozumienie terminu „biodiversity” oraz koncepcję różnorodności biotycznej wraz z jej trzema podstawowymi poziomami, podając odpowiednie przykłady. Podkreślono znaczenie bioróżnorodności gwarantującej człowiekowi dobrostan oraz rozwój gospodarczy i wypoczynek, jednocześnie sygnalizując zagrożenia wynikające z niewłaściwej działalności człowieka, szczególnie w rolnictwie.
The paper presents an understanding of the word “biodiversity” and the concept of biodiversity along with its three basic levels, giving adequate examples. Biodiversity as human welfare was emphasized that guarantees a decent life for man, as well as economic development and leisure, while at the same time signaling threats resulting from improper human activity, especially in agriculture.
Opis
Słowa kluczowe
różnorodność biotyczna , życie , ekosystemy, gatunki , geny , dobrostan , człowiek , biodiversity , life , ecosystems , species , genes , well-being , human
Cytowanie
Polish Journal for Sustainable Development T. 22, cz. 1 (2018), s. 27–38