Oprawa obchodów Wielkiego Jubileuszu Tysiąclecia Chrztu Polski w katedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie (23–24 czerwca 1966)

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017-12
Autorzy
Chrudzimska-Uhera, Katarzyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Ogólnopolskie uroczystości milenijne w bazylice archikatedralnej pw. św. Jana w Warszawie odbyły się w dniach 23–24 czerwca 1966 roku. W celu ich sprawnej organizacji już 15 sierpnia 1965 roku kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski, ogłosił dekret powołujący Komitet Uczczenia Tysiąclecia Chrześcijaństwa w Archidiecezji Warszawskiej, którego zadaniem było opracowanie programu obchodów milenijnych i czuwanie nad jego realizacją. Dla usprawnienia pracy Komitetu wyłoniono siedmioosobową Komisję Wykonawczą z przewodniczącym biskupem Jerzym Modzelewskim oraz pięć sekcji, w tym sekcję plastyczną, której zadanie polegało na projektowaniu i nadzorowaniu wykonania form plastycznych oraz ekspozycji stanowiących oprawę obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski. Przewodniczącym sekcji został ks. prałat Jan Penkała, a w jej skład weszli artyści plastycy, architekci i rzemieślnicy wywodzący się ze środowiska Rady Prymasowskiej Odbudowy Kościołów Warszawy. Stworzone przez nich elementy oprawy milenijnych obchodów we wnętrzu katedry warszawskiej miały charakter stałego i dość jednolitego (umiarkowanie nowoczesnego) wyposażenia, projektowanego zarówno w związku ze zbliżającym się Milenium, jak i ze względu na konieczność rekonstrukcji wyposażenia świątyni, doszczętnie zniszczonego w czasie II wojny światowej. Wystrój prezbiterium katedry (tron arcypasterza, ołtarz główny z obrazem Nawiedzenia Matki Boskiej) przetrwał w niezmienionej, ilenijnej formie do końca lat 80. XX wieku.
The National Millennium celebrations in the archcathedral basilica of St John the Baptist in Warsaw took place between 23–24 June 1966. In order to facilitate the organisation of the event, on 15 August 1965, the primate of Poland, Cardinal Stefan Wyszyński, announced a decree establishing the Committee for Commemorating the Millennium of Christianity in the Warsaw Archdiocese, whose task was to prepare the programme for millennium celebrations and oversee its execution. To facilitate the work of the Committee, an Executive Commission of 7 people was selected, with Bishop Jerzy Modzelewski as its chairman. The Commission was divided into five sections, including the artistic section, which was responsible for the design and supervision of performance of various artistic forms and exhibitions as part of the celebration of the Millennium of the Baptism of Poland. The artistic section comprised of prelate Jan Penkała (the chair), artists, architects and craftsmen originating from the Primate Council for the Reconstruction of Warsaw Churches. The artistic works, in the interiors of the Warsaw cathedral, were kept in a unified and constant form (fairly modern). They were designed for the upcoming Millennium and to commence the process of reconstruction of the interiors of the cathedral, entirely destroyed during World War II. The interiors of the chancel (throne of the archprelate, main altar with The Visitation of the Mother of God) survived in the unchanged, millennium form till the end of the 1980s.
Opis
Słowa kluczowe
Millennium of the Baptism of Poland in Warsaw , 1966 , archcathedral basilica of St John the Baptist in Warsaw , “arrest of the Mother of God” , Primate Stefan Wyszyński , Primate Council for the Reconstruction of Warsaw Churches , Committee for Commemorating the Millennium of Christianity in the Warsaw Archdiocese , Milenium Chrztu Polski w Warszawie , bazylika archikatedralna pw. św. Jana Chrzciciela w Warszawie , „aresztowanie Matki Boskiej” , prymas Stefan Wyszyński , Rada Prymasowska Odbudowy Kościołów Warszawy , Komitet Uczczenia Tysiąclecia Chrześcijaństwa w Archidiecezji Warszawskiej
Cytowanie
Sacrum et Decorum, nr 10 (2017), s. 32-49