Akceptacja wybranych usług Smart City przez osoby starsze

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Gontar, Beata
Pamuła, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Wykorzystanie technologii komunikacyjno-informacyjnych (ICT) odgrywa ważną rolę we wzroście przychodów z gospodarki w każdym kraju, jak i w ujęciu globalnym na świecie. Dobrym przykładem są usługi turystyczne, oferowane tą drogą jako jedne z pierwszych. Innym przykładem e-usług, które są dopiero w fazie początkowej rozwoju są usługi oferowane przez nowy rynek energii. Te stosunkowo nowe usługi, niezwykle istotne z punktu widzenia naszych domowych budżetów, mają szanse stać się jednymi z tych, z których będziemy korzystać najczęściej, np. planując zakupy sprzętu elektrycznego czy korzystając z urządzeń w najtańszych okresach doby. Celem badań była weryfikacja stopnia wykorzystywania wybranych e-usług przez osoby starsze w zakresie usług związanych z turystyką i usługami oferowanymi przez dostawców energii elektrycznej. Podstawą badań była przygotowana ankieta, która kierowana była do osób w wieku 50+ potrafiących korzystać z Internetu. Analiza wyników przeprowadzonych badań stała się podstawą do wyprowadzenia wniosków dotyczących badanej grupy.
The use of information and communication technologies (ICT) plays an important role in the growth of revenue out of the economy in each country, as well as globally. Some e-services are at the mature level and are well known to the customers. A good example is the tourist market, which was one of the first to offer its services in this way . On the other hand some e-services are in the initial stage of development, like those offered by the new energy market. These relatively new solutions, important for sustainable growth, ecology and for household budgets, are expected to be widely used, but now seem to be unknown to most energy customers. The aim of the study was to find out if the older generation (50+) currently use existing digital services and to research their attitude towards new e-services. Two types of e-services were briefly examined: e-tourism and new energy market offers. The study was based on a questionnaire which targeted people over 50, who currently use Internet services. The analysis of the obtained results were the basis for drawing conclusions about the group under examination.
Opis
Słowa kluczowe
e-turystyka , Smart City , usługi cyfrowe , rynek energii , pokolenie 50+ , e-tourism , digital services , energy market , generation 50+
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 44(4)cz.1/2015, s. 130-140