Bariery dostępu do edukacji ludności wiejskiej a reforma edukacji

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2006-12
Autorzy
Nowak, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Jedną z barier rozwoju obszarów wiejskich jest niski poziom wykształcenia mieszkańców oraz czynność. Powyższa sytuacja wciąż się pogarsza z następujących powodów; długi dystans do szkół, gorsze warunki życia, słaba oferta edukacyjna oraz niska jakość edukacji. Głównym problemem reformy oświaty jest wyrównywanie różnic edukacyjnych. Badanie przeprowadzone na próbie gospodarstw wiejskich na Lubelszczyźnie wskazują, że powyższy cel nie został w pełni zrealizowany.
One of barrier in rural areas development is low level of inhabitants education and activity. Above situation is still worsening regarding the following reasons; long distance to schools, worse living conditions, poor educational offer as well as low education quality. The main issue of educational reform is equalizing of educational differences. The research carried on the sample of rural households in Lublin region show that the above target has not been fully realized.
Opis
Praca naukowa finansowana ze środków budżetowych na naukę w latach 2003–2005 jako projekt badawczy.
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 9 (2006), s. 459-469