Effects of the Global Financial Crisis in Banking System of Kosovo in Comparison to the Banking System of Romania

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Badivuku-Pantina, Myrvete
Borza, Mioara
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Financial crises are neither a new nor an unknown phenomenon. They often occurred over the recent centuries, one after another, creating the impression that no one wanted to learn to draw the appropriate conclusions as to the causes of their occurrence and consequences, often disastrous for countries, continents or the entire globe. Effects of the 2007 financial crisis, which originally broke in the USA, continue to have impact even today not only in the country where it broke first. Its extension in almost all developed countries seems to have revealed all the negative consequences of globalization, where the dependence of economies on one another would cause the domino effect affecting all the countries. Finances of the world were shocked and rapid fluctuations were reflected in the stock. Despite the fact that the global financial crisis has not hit directly Kosovo, its economy indirectly has felt the effect of the crisis. The purpose of this research is to assess the implications of the global financial crisis in the banking system of Kosovo, and also to identify measures that the Central Bank and the Government should undertake in order to protect the economy from external implications. This research also will compare the impact of global financial crisis in the banking system of Kosovo with the one of Romania, as a country which has a larger coverage than Kosovo in the international financial markets.
Kryzysy finansowe nie są ani nowym, ani nieznanym zjawiskiem. Często pojawiały się na przestrzeni ostatnich stuleci, co może sugerować brak chęci wyciągnięcia właściwych wniosków odnośnie ich przyczyn i konsekwencji, często katastrofalnych dla państw, kontynentów czy całego globu. Skutki kryzysu finansowego z 2007 r., który rozpoczął się w USA, wciąż oddziałują nie tylko na to państwo. W niemal wszystkich rozwiniętych krajach kryzys ten ujawnił negatywne konsekwencje globalizacji, która powoduje, że współzależności gospodarek mogą być przyczyną efektu domino oddziałującego na wszystkie kraje. Światowe finanse doznały wstrząsu, a gwałtowne fluktuacje miały swoje odzwierciedlenie w aktywach. Pomimo faktu, że globalny kryzys finansowy nie dotknął bezpośrednio Kosowa, gospodarka ta pośrednio odczuła jego skutki. Celem badań jest ocena implikacji globalnego kryzysu finansowego dla systemu bankowego w Kosowie, jak również identyfikacja środków jakie powinien podjąć bank centralny i rząd dla ochrony gospodarki przed zewnętrznym oddziaływaniem. W badaniach porównuje się także wpływ globalnego kryzysu finansowego na system bankowy w Kosowie i Rumunii, jako państwa, które ma większy niż Kosowo udział w międzynarodowych rynkach finansowych.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 28 (2012), s. 105–117