Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez pasera

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-12
Autorzy
Weiszewska, Ewa
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The article concerns civil liability of the person who intentionally took advantage of the damage caused to another person in the light of the article 422 of the Polish Civil Code. The author considers the above norm on the example of the civil liability of the fence, which in the literature was considered almost a textbook example of conscious use of damage. Therefore, the article presents legal grounds for the liability of the fence. The author analyzes several issues, such as the nature of the fence's liability, definition of conscious action, or joint and several liability of the fence.
Niniejszy artykuł dotyczy odpowiedzialności osoby, która świadomie skorzystała z wyrządzonej szkody innej osobie w świetle art. 422 k.c. in fine. Autorka rozpatruje powyższą normę na przykładzie odpowiedzialności cywilnej pasera, która w piśmiennictwie została uznana za niemalże podręcznikowy przykład świadomego skorzystania ze szkody. W związku z powyższym, podjęto się analizy przesłanek odpowiedzialności pasera. Nadmienić należy, że norma zawarta w art. 422 k.c. in fine jest szczególna na tle kodeksowej regulacji dotyczącej odpowiedzialności odszkodowawczej. Mając na względzie jej wyjątkowość, autorka podejmuje próbę rozstrzygnięcia elementarnych niejasności związanych z brzmieniem art. 422 k.c., które w głównej mierze sprowadzają się do pytań, czy działanie pasera należy utożsamiać z działaniem z winy umyślnej, jak kształtuje się odpowiedzialność pasera, skoro odpowiada solidarnie z innymi podmiotami wymienionymi w art. 422 k.c. oraz czy omawiana norma stanowi swego rodzaju wyłom na tle wypracowanej konstrukcji odpowiedzialności odszkodowawczej? Analizując powyższe kwestie, podjęto próbę skonfrontowania ich z obecną praktyką orzeczniczą.
Opis
Słowa kluczowe
civil liability , fence , fault , damage , odpowiedzialność cywilna , paser , wina , szkoda
Cytowanie
Ius et Administratio nr 1 (46) 2022, s. 75–91