Czynniki socjoekonomiczne i trwanie życia w krajach OECD

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Łyszczarz, Błażej
Wyszkowska, Zofia
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W opracowaniu zbadano społeczne i ekonomiczne determinanty trwania życia w krajach należących do OECD, traktując przy tym trwanie życia jako miernik stanu zdrowia populacji. Podstawę teoretyczną badania stanowi funkcja produkcji zdrowia. Analiza empiryczna obejmuje 27 krajów OECD i lata 1990–2007. Oszacowano równania regresji trwania życia kobiet i mężczyzn w wieku 0, 40, 65 i 80 lat przy zastosowaniu analizy regresji dla danych panelowych (modele z efektami ustalonymi). Wyniki badania wskazują, że dochód – reprezentowany przez PKB per capita – jest istotnym czynnikiem determinującym trwanie życia. Innymi czynnikami pozytywnie wpływającymi na stan zdrowia są wydatki na opiekę zdrowotną oraz wykształcenie, reprezentowane przez zmienną symptomatyczną, ilustrującą zatrudnienie w sektorze usługowym. Negatywny wpływ na trwanie życia mają natomiast konsumpcja tytoniu, alkoholu i cukru oraz zanieczyszczenie tlenkami siarki. Wyniki pośrednio sugerują, że okresy recesji mogą wywoływać negatywne konsekwencje zdrowotne.
The purpose of analysis conducted in the paper is to investigate socio-economic determinants of life expectancy in OECD countries. Life expectancy is used as a measure of population health and health production function is the theoretical basis for analysis. The empirical analysis is based on the data from 27 OECD countries and comprises period 1990–2007. The equations of female and male life expectancy at ages 0, 40, 65 and 80 were estimated using regression analysis for panel data (fixed-effects models). The results indicate that income (represented by per capita GDP) is important determinant of life expectancy. Other factors positively influencing life expectancy are health care expenditures and education (proxied by employment in services). The factors that influence life expectancy negatively are alcohol, tobacco and sugar consumption as well as sulphur oxides emission. The results suggest that periods of economic downturns may cause negative health consequences.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 30 (2013), s. 53–61