Style życia ludzi w społeczeństwie informacyjnym

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Furmanek, Waldemar
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Jakość życia ujawnia się w stylu życia, jakie preferuje w danym czasie człowiek. W opracowaniu kataloguję style życia przyjmując wyróżnik aksjologiczny związany z kategoriami „mieć” i „być”. Omawiam dwie grupy stylów życia urządzonego i wartościowego.
Quality of life is revealed in lifestyle which prefers at that time man. The study katalog lifestyles accepting axiological differentiator associated with the categories and have to be. I discuss two groups of lifestyles furnished and valuable.
Opis
Słowa kluczowe
styl życia , życie wartościowe , życie urządzone , utylitaryzm , hedonizm , dobre życie , lifestyle , life value , life decorated , utilitarianism , hedonism , a good life
Cytowanie
Dydaktyka Informatyki T. 12 (2017), s. 11–21