The Quality of Insurance Services Package in the Opinion of Direct Purchase Insurance Customers

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Hermaniuk, Tomasz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The market of financial services, including insurance services is a subject of dynamic transformations. The core essence of insurance and their economic and social importance, has remained unchanged for a very long time. However, the circumstances of functioning of the insurance companies are constantly changing. Since the beginning of political changes in Poland, that is, since 1990, many new insurance companies have emerged on the national market. Their growing number contributed to increased competition, and thus, to modification of marketing strategies employed by them. These changes relate in particular to two areas. The first area is the pricing policy, while the second concerns the forms of distribution of insurance services. The intense competition for customers associated with the market penetration forces companies to reduce prices. This in turn requires searching for ways to reduce operating costs of the enterprises. One of them is the cost associated with maintaining permanent business facilities and their staff. Therefore, for several years on, most companies has aimed to curb these costs. The distribution of insurance products through electronic channels is now a rapidly expanding phenomenon in Poland. Modern communication tools are not only a convenient and accessible source of information about insurance products, but they also provide the ability to compare different offers. On the other hand, they are increasingly becoming an effective tool used to sell insurance policies. This article presents the results of studies assessing the selected quality aspects of insurance companies in the opinion of customers using the Direct Purchase Insurance services.
Rynek usług finansowych, w tym usług ubezpieczeniowych, ulega dynamicznym przeobrażeniom. Sama istota ubezpieczeń oraz ich znaczenie ekonomiczne i społeczne, pozostają od lat niezmienione. Zmieniają się natomiast warunki funkcjonowania firm ubezpieczeniowych. Od początku zmian ustrojowych, czyli od 1990 roku, na rynku krajowym pojawiają się wciąż nowe firmy ubezpieczeniowe. Ich rosnąca liczba przyczyniła się do zwiększenia konkurencji, a co za tym idzie, do modyfikacji realizowanej przez nie strategii marketingowej. Jej zmiany dotyczą w szczególności dwóch obszarów. Pierwszy to polityka cenowa, drugi zaś dotyczy form dystrybucji usług ubezpieczeniowych. Intensywna rywalizacja o klienta związana z penetracją rynku wymusza na firmach obniżanie cen. To z kolei wymaga poszukiwania sposobów na ograniczenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw. Jednym z nich są koszty związane z utrzymywaniem stacjonarnych placówek firmowych oraz ich personelu. Dlatego od kilku lat większość firm z branży zmierza do ograniczenia tych pozycji kosztów. Intensywnie rozwijającym się zjawiskiem w Polsce jest dystrybucja ubezpieczeń za pośrednictwem kanałów elektronicznych. Nowoczesne narzędzia komunikacji stanowią z jednej strony wygodne i dostępne źródło informacji o produktach ubezpieczeniowych, dają też możliwość porównywania różnych ofert. Z drugiej strony coraz częściej stają się skutecznym narzędziem wykorzystywanym do sprzedaży polis ubezpieczeniowych. Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących oceny wybranych aspektów jakości oferty firm ubezpieczeniowych w opinii klientów korzystających z usług typu „direct”.
Opis
Słowa kluczowe
quality of services , customer satisfaction , direct insurance , marketing , jakość usług , satysfakcja nabywcy , ubezpieczenia direct
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 45(1)/2016, s. 466-474