Wpływ orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na prawo do kontaktu ze światem zewnętrznym osób pozbawionych wolności w polskich jednostkach penitencjarnych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2024-03
Autorzy
Kądziołka, Mariusz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu odegrał istotną rolę w kształtowaniu sposobu wykonania kary pozbawienia wolności w Polsce. W ciągu ostatnich dwóch dekad wydał liczne wyroki w sprawach przeciwko Polsce, dotyczące praw osób osadzonych. Wiele z tych orzeczeń skupia się na prawie więźniów do kontaktu ze światem zewnętrznym, zwłaszcza z rodziną. Warto zatem poddać je analizie i zestawić stanowisko Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w kontekście niezbędnych zmian w polskich jednostkach penitencjarnych, które doprowadzą do pełnej implementacji tych wyroków.
The European Court of Human Rights in Strasbourg has played a significant role in shaping the execution of the penalty of deprivation of liberty in Poland. Over the past two decades, it has issued numerous judgments against Poland, focusing on the rights of incarcerated individuals. Many of these rulings center around the prisoners' right to contact the outside world, especially with their families. Therefore, it is worthwhile to subject them to analysis and juxtapose the position of the European Court of Human Rights in the context of necessary changes in Polish penitentiary institutions that will lead to the full implementation of these judgments.
Opis
Słowa kluczowe
prawo międzynarodowe , prawa człowieka , prawa więźnia , International law , human rights , prisoner rights
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 1 (44) 2024, s. 71-87