Roman Dmowski o Ukrainie – profetyczna projekcja realizmu politycznego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2024-03
Autorzy
Borkowski, Kamil
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu jest omówienie najważniejszych założeń wątku ukraińskiego w refleksji geopolitycznej Romana Dmowskiego. Autor zamierza wykazać, że rozważania Dmowskiego cechuje wyjątkowa trafność spostrzeżeń dotyczących zagadnień narodu i państwa ukraińskiego w kontekście ich wpływu na pozycję Rosji, Polski i Niemiec, a tym samym na europejskie i światowe środowisko bezpieczeństwa. Podejmując próbę analizy powyższego przedmiotu badań podkreślenia wymaga fakt, iż od jego publikacji minęło ponad 90 lat, a mimo to nie stracił on na aktualności, dowodząc tym samym słuszności postawionych tez. Uwzględniając bieżące, dramatyczne wydarzenia za naszą wschodnią granicą oraz skalę potencjalnego ryzyka jakie generują nie tylko w wymiarze regionalnym, ale również globalnym wydaje się uzasadnionym sięgnięcie do Kwestii ukraińskiej jako cennego źródła wiedzy na temat przyczyn obecnego konfliktu oraz jego możliwych konsekwencji.
The main goal of this article is to analyze the theses of Roman Dmowski's geopolitical reflectionrelating to Ukraine. The author intends to demonstrate that Dmowski is exceptionally accurate in his observations regarding the Ukrainian nation and state and their impact on international security. It must be emphasized that even though 90 years have passed since the publication of the analyzed text, its theses are still valid. Looking at the tragic events beyond our eastern border and understanding the potential risk they generate in the regional and global aspect, it seems justified to study Dmowski's Kwestia ukraińska as a valuable source of knowledge about the causes of the ongoing conflict and its possible consequences.
Opis
Słowa kluczowe
Roman Dmowski , Ukraina , Polska , Rosja , geopolityka , Ukraine , Poland , Russia , geopolitics
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 1(22)/2024, s. 69-85