Niewykorzystane zasoby ludzkie na krajowym rynku pracy w kontekście nierówności społeczno-gospodarczych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Barwińska-Małajowicz, Anna
Lechwar, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem opracowania jest wskazanie na problem niepełnego wykorzystania zasobów ludzkich w Polsce jako konsekwencji pogłębiających się nierówności społecznych i gospodarczych, których źródeł należy doszukiwać się między innymi w istocie relacji: nierówności – sprawiedliwość społeczna. Cele szczegółowe koncentrują się na: 1. określeniu istoty nierówności i kapitału ludzkiego – z wykorzystaniem literatury przedmiotu, 2. wskazaniu na nierówności jako istotnego źródła niewykorzystania posiadanych na krajowym rynku pracy zasobów kapitału ludzkiego – z wykorzystaniem literatury przedmiotu, 3. prezentacji zidentyfikowanych obszarów nierówności społeczno-gospodarczych w Polsce – z wykorzystaniem metody dokumentacyjnej, 4. prezentacji wyników badań wskazujących na skalę niewykorzystania zasobów ludzkich – z wykorzystaniem metody dokumentacyjnej. W części pierwszej opracowania przedstawiono zagadnienia teoretyczne dotyczące kapitału ludzkiego oraz sposobów jego pomiaru jako istotnego elementu szacowania niewykorzystania zasobów ludzkich. Następnie zaprezentowano teoretyczne refleksje na temat nierówności, sprawiedliwości oraz równości społecznej. W kolejnej części opracowania wykorzystano metodę dokumentacyjną i zaprezentowano analizę wybranych wyników badań przedstawionych w raporcie „Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków”, odnoszących się do obszarów nierówności w Polsce. Następnie skoncentrowano się na niewykorzystanych zasobach ludzkich w Polsce, bazując na rezultatach badań przeprowadzonych w ramach projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim pt. „Bilans Kapitału Ludzkiego”. Całość zamyka syntetyczne podsumowanie prowadzonych rozważań.
The aim of the study is to indicate a problem of incomplete usage of human resources in Poland as a consequence of deepening social and economic inequalities that have their source among others in relationship: inequalities – social justice. The detailed aims are focused on: 1. specification of the essence of inequalities and human capital – with the usage of literature, 2. indication of inequalities as an essential source of unusage of human capital resources existing on a domestic labour market – with the usage of literature, 3. presentation of the identified spheres of socio-economic inequalities in Poland – with the usage of documentary method, 4. presentation of the results of research indicating a scale of unusage of human resources – with the usage of documentary method. Some theoretical issues concerning human capital and the ways of its measuring as an essential element of estimating theunusage of human resources were presented in the first part of the study. Then there were presented some theoretical thoughts about inequalities, justice and social equality. In the next part of the study there was used documentary method and presented analysis of chosen results presented in the report “Social Diagnosis 2011. Objective And Subjective Quality Of Life In Poland”, concerning spheres of inequalities in Poland. Then the attention was focused on the unused human resources in Poland, basing on the results of research conducted within the project of the Polish Agency for Enterprise Development in collaboration with the Jagiellonian University called “Study of Human Capital in Poland (BKL)”. The study is closed by summary of the discussion.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 34 (2013), s. 204–217